การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3 / พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, เกื้อ วงศ์บุญสิน บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเอกสารวิชาการและตำรา วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

หนังสือ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3 เล่มนี้เป็นผลการศึกษาวิจัย จากชุดโครงการวิจัยชื่อเรื่องเดียวกัน มาประมวล และสังเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมที่ผ่านมา และที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างมีพลวัตมากขึ้น เนื้อหารในเล่มประกอบด้วยเรื่องความเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนกับความมั่นคงของ
อาเซียน ประชาคมอาเซียน สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและวิสัยทัศน์อาเซียน กับอาเซียน +3 การวิเคราะห์ในบริบทด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ประชากรวัยแรงงานกับสังคมผู้สูงอายุ
มุมมองความเป้นเมือง การเปลี่ยนแปลงของครอบครัว ลักษณะการอยู่อาศัย การเลี้ยงดูบุตร การดูแลผู้สูงอายุ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การมองมุมกว้างเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจของ
ไทย ท่ามกลางความหลากหลายในอาเซียน+3 ที่ยังคงมีบางประเทศที่มีวัยแรงงานจำนวนมาก และในที่สุดก็เน้นย้ำในเรื่องสังคมเอื้ออาทรที่เป็นรากฐานสำคัญต่อเศรษฐกิจในอาเซียน+3

Call No. HB1051 .ก27

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri