การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3 / พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, เกื้อ วงศ์บุญสิน บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเอกสารวิชาการและตำรา วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

หนังสือ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3 เล่มนี้เป็นผลการศึกษาวิจัย จากชุดโครงการวิจัยชื่อเรื่องเดียวกัน มาประมวล และสังเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมที่ผ่านมา และที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างมีพลวัตมากขึ้น เนื้อหารในเล่มประกอบด้วยเรื่องความเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนกับความมั่นคงของ
อาเซียน ประชาคมอาเซียน สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและวิสัยทัศน์อาเซียน กับอาเซียน +3 การวิเคราะห์ในบริบทด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ประชากรวัยแรงงานกับสังคมผู้สูงอายุ
มุมมองความเป้นเมือง การเปลี่ยนแปลงของครอบครัว ลักษณะการอยู่อาศัย การเลี้ยงดูบุตร การดูแลผู้สูงอายุ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การมองมุมกว้างเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจของ
ไทย ท่ามกลางความหลากหลายในอาเซียน+3 ที่ยังคงมีบางประเทศที่มีวัยแรงงานจำนวนมาก และในที่สุดก็เน้นย้ำในเรื่องสังคมเอื้ออาทรที่เป็นรากฐานสำคัญต่อเศรษฐกิจในอาเซียน+3

Call No. HB1051 .ก27

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website