การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ / โดย จิรประภา อัครบวร, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562

ความคิดและวิธีประเมินผลการจัดการถูกพัฒนาให้เป็นการวัดผลงานของทั้งองค์กร Performance Measurement โดยมีผังตัวชี้วัดผลงานหลายด้านไม่เฉพาะด้านการเงิน การประเมินผลการปฎิบัติงาน
จึงมิใช่เครื่องมือวัดผลงานที่เกิดขึ้นในหนึ่งปีเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกโอกาสและศักยภาพขององค์กรที่จะอยู่รอดในอนาคตด้วย หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เข้าใจความสำคัญของานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร โดนเริ่มจากการวิเคราะห์วินิจฉัยองค์กรเพื่อรู้ถึงโอกาสข้อจำกัด ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรที่สามารถบรรลุได้
จริง อันเป็นพื้นฐานที่ดีแก่การกำหนดกลยุทธ์และการถ่ายทอดกลยุทธ์โดยผ่านการกำหนดตัวชี้วัดอันไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและทีมที่ปฏิบัติงาน และการทบทวนพัฒนาสายอาชีพและระบบ
ของผลการตอบแทนและรางวัลเพื่อจูงใจการทำงาน และปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ขาดไม่ได้คือ ต้องมีภาวะการนำที่ดีในระดับต่างๆ รวมทั้งการสอนงานที่ดีด้วย

Call No. HF5549 .จ372 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri