การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ / โดย จิรประภา อัครบวร, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562

ความคิดและวิธีประเมินผลการจัดการถูกพัฒนาให้เป็นการวัดผลงานของทั้งองค์กร Performance Measurement โดยมีผังตัวชี้วัดผลงานหลายด้านไม่เฉพาะด้านการเงิน การประเมินผลการปฎิบัติงาน
จึงมิใช่เครื่องมือวัดผลงานที่เกิดขึ้นในหนึ่งปีเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกโอกาสและศักยภาพขององค์กรที่จะอยู่รอดในอนาคตด้วย หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เข้าใจความสำคัญของานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร โดนเริ่มจากการวิเคราะห์วินิจฉัยองค์กรเพื่อรู้ถึงโอกาสข้อจำกัด ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรที่สามารถบรรลุได้
จริง อันเป็นพื้นฐานที่ดีแก่การกำหนดกลยุทธ์และการถ่ายทอดกลยุทธ์โดยผ่านการกำหนดตัวชี้วัดอันไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและทีมที่ปฏิบัติงาน และการทบทวนพัฒนาสายอาชีพและระบบ
ของผลการตอบแทนและรางวัลเพื่อจูงใจการทำงาน และปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ขาดไม่ได้คือ ต้องมีภาวะการนำที่ดีในระดับต่างๆ รวมทั้งการสอนงานที่ดีด้วย

Call No. HF5549 .จ372 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website