ทฤษฎีและนโยบายการคลัง / ชิดตะวัน ชนะกุล, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562

หนังสือ ทฤษฎีและนโยบายการคลัง เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่ออธิบายทฤษฎีและการดำเนินมาตรการทางการคลังของรัฐ เริ่มต้นด้วยการอธิบายระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ความหมายของประสิทธิภาพ
และหน้าที่ของรัฐในทางการคลังการอธิบายแนวคิดในการแทรกแซงระบบตลาด ด้วยเหตุผลเรื่องผลกระทบภายนอก และสินค้าสาธารณะ เรื่องการใช้จ่ายของรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มด้วยโอกาสในสังคม
และรายละเอียดการใช้จ่ายเรื่องระบบประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพ มาตรการด้านรายรับของรัฐ ภาพรวมเรื่องภาษีประเภทต่างๆ ความมีประสิทธิภาพ และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งรายละเอียดทางทฤษฎีของภาษีเงินได้บุคคลาธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Call No. HJ192.5 .ช34

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri