ทฤษฎีและนโยบายการคลัง / ชิดตะวัน ชนะกุล, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562

หนังสือ ทฤษฎีและนโยบายการคลัง เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่ออธิบายทฤษฎีและการดำเนินมาตรการทางการคลังของรัฐ เริ่มต้นด้วยการอธิบายระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ความหมายของประสิทธิภาพ
และหน้าที่ของรัฐในทางการคลังการอธิบายแนวคิดในการแทรกแซงระบบตลาด ด้วยเหตุผลเรื่องผลกระทบภายนอก และสินค้าสาธารณะ เรื่องการใช้จ่ายของรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มด้วยโอกาสในสังคม
และรายละเอียดการใช้จ่ายเรื่องระบบประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพ มาตรการด้านรายรับของรัฐ ภาพรวมเรื่องภาษีประเภทต่างๆ ความมีประสิทธิภาพ และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งรายละเอียดทางทฤษฎีของภาษีเงินได้บุคคลาธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Call No. HJ192.5 .ช34

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website