civil law

ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / มุนินทร์ พงศาปาน, กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562

หนังสือ ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ข้อมูลภาพกว้างของพัฒนาการระบบกฎหมายซีวิลลอว์ จากจุดเริ่มต้น คือ กฎหมาย
โรมันไปจนถึงการเกิดขึ้นของระบบกฎหมายสมัยใหม่ของประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในแง่ของการช่วยค้นอัตลักษณ์ของระบบกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อประโยชน์
ในการตีความ เนื้อหาประกอบด้วย ความหมายและลักษณะของซีวิลลอว์พัฒนาการของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ บ่อเกิดกฎหมายโรมัน กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติ
โรมัน ประมวลกฎหมายจัสติเนียน กฎมหายโรมันในยุโรป การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ในยุโรป และการสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย

Call No. K623 .ม45

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri