gabage and ev

การจัดการขยะมูลฝอยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, [นครปฐม] : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

หนังสือ การจัดการขยะมูลฝอยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนในวิชา การจัดการขยะมูลฝอย สำหรับนิสิตปริญญาตรี มีเนื้อหาส่วนที่เป็นความรู้
ทั่วไปประชาชนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้โดยกล่าวถึงพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย และเนื้อหาด้านเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมต่างๆในการจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการหลีกเลี่ยงหรือการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน

Call No. TD791 .อ112

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri