2economic transformation

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ / วลีรัตน์ สุพรรณชาติ, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากเนื้อหาที่เป็นส่วนหนึ่งของการสอนวิชา เศรษฐศาสตร์พัฒนาการเกษตร มุ่งนำเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและประเด็นสำคัญ
ด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่เป็นประเโนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมหภาค เน้นการประยุกต์ใช้และนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ของประเทศไทยในภาพรวมและ
ภาคเกษตรกรรมภายใต้บริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ เนื้อหาอธิบายบทบาทของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เจาะลึกอธิบายการพัฒนาการเกษตรที่เป็นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศ โมเดลการพัฒนาเศราฐกิจไทยที่ผ่านมาและโมเดลใหม่ข้างหน้า ที่เน้นการพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัยใช้ฐานความรู้ นำสู่ประเด็นการพัฒนาเชิง
โครงสร้าง การพัฒนาคนและประชากร และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

Call No. HC445 .ว178

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri