2organization theory

ทฤษฎีองค์การ : มิติเชิงโครงสร้างและเชิงบริบทขององค์การ (สำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน) / พลอย สืบวิเศษ, กรุงเทพฯ :
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561

หนังสือ ทฤษฎีองค์การ : มิติเชิงโครงสร้างและเชิงบริบทขององค์การ (สำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน) เล่มนี้แนะนำการศึกษาพื้นฐานความเป็นมาของทฤษฎีองค์การที่ว่า
ด้วยมิติเชิงโครงสร้างและเชิงบริบทขององค์การนั้น เพื่อเข้าใจถึงมิติเชิงโครงสร้าง ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดโครงสร้างองค์การ ตลอดจนองค์ประกอบพื้นฐานและรูปแบบของ
โครงสร้างองค์การที่นิยมใช้ ความแตกต่างระหว่างอค์การภาครัฐกับภาคเอกชน ทฤษฎีองค์การทำให้เข้าใจถึงระบบการศึกษา การวางแผน การวิเคราะห์ปัจจัย การสรุปหาแนวทาง
ดำเนินการเชิงกลยุทธ์ และบูรณาการแนวคิดต่างๆ

Call No. HD38 .พ17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri