design for real estate

การออกแบบและก่อสร้างสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ / นิติ รัตนปรีชาเวช, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562

ตำราเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความเข้าใจเบื้องต้นในการออกแบบก่อสร้างอาคาร เข้าใจถึงผลกระทบในเชิงธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากการอกกแบบก่อสร้าง
เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกต่างๆหรือเพื่อสามารถสื่อสารกับผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ เนื้อหาแบ่งเป้น 3 ส่วนหลัก คือ
1)อาคารกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อธิบายความสัมพันธ์และความสำคัญของความเข้าใจเรื่องการออกแบบ การก่อสร้างที่มีผลต่อมนุษย์ ชุมชน สังคม และการดำเนินธุรกิจ พื้นฐานการ
บริหาร/พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 2) งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบอาคาร เพื่อให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกวัสดุ รูปแบบที่เหมาะสม
กับประเภทอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ 3) ภาพรวมของงานอาคาร และงานออกแบบ/อ่านแบบ

Call No. HD1390 .น34

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri