complex polimer

พอลิเมอร์เชิงประกอบทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์, ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2562

พอลิเมอร์เชิงประกอบเป็นวัสดุที่ได้รับการพัฒนาขึ้นให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและศักยภาพสูงกว่าพอลิเมอร์ดั้งเดิม เพื่อใช้งานเป็นส่วนปนะกอบของการดำเนินชีวิตประจำวัน
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ความรู้เบื้องต้นของวัสดุเชิงประกอบ โครงสร้างและสมบัติของเส้นใยเสริมแรงพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ บทบาทของตัวเติมที่ใช้ในการผลิตพอลิเมอร์เชิงประกอบ
การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ร่วมกับเส้นใย สมบัติเชิงกลของเส้นใยเสริมแรง สมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์เชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยสั้น ความสำคัญของการยึด
ติดระหว่างเส้นใยเสริมแรงและพอลิเมอร์

Call No. TA418.9.C6 .ณ131

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri