2research method in information system

ระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562

หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดทวิจัยทางธุรกิจและการจัดการระบบสารสนเทศ จากประสบการณ์และการทำงานวิจัยของผู้เขียน โดยเนื้อหา
เป็นไปตามขั้นตอนการวิจัย คือ ภาพรวมเบื้อวต้นเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาหัวข้อการวิจัย การวิเคราะห์งานวิจัยในอดีต การสร้างทฤษฎีสำหรับงานวิจัย เครื่องมือวิจัย กลุ่มตัวอย่าง การ
วิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง การศึกษากรณีเฉพาะ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์และการสื่อสารงานวิจัย

Call No. H62 .น34 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri