2urban mobility

การสัญจรวิถีเมืองอย่างยั่งยืน / ภาวิณี เอี่ยมตระกูล, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561

การสัญจรวิถีเมืองมีความสำคัญกับการพัฒนาเมืองในบริบทต่างๆ ทั้งเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงมิติต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งบุคคล ชุมชน และสังคม
หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวางแผนด้านการสัญจรของเมือง และวิถีของการใช้ชีวิตคนเมืองประกอบเข้าด้วยกัน ตัวอย่างจากต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ
เพื่อเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของการพํฒนาระบบการสัญจรเมืองไปในทิศทางที่สร้างบรรยากาศแห่งการสัญจรที่เสมอภาค เป็นการแบ่งปันทั้งการใช้พื้นที่ และ
รูปแบบการเดินทางเพื่อนำไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื้อหาเริมต้นจากปัญหากระบวนการพัฒนาเมือง รูปแบบของเมือง ระบบการขนส่งสาธารณะการออกแบบเพื่อผู้สัญจร
ความปลอดภัย การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในการสัญจร การเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม เป็นต้น

Call No. HT170 .ภ271

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website