Dr Prasarn

ถอดรหัสปรัชญาและองค์ความรู้ของ ผู้ว่าการ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล : สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อการขับเคลื่อนธนาคารแห่งประเทศสู่อนาคต /
จัดทำโดย สถาบันพัฒนาบุคลากร ธนาคารแห่งประเทศไทย ; คณะผู้จัดทำ พรพิมล ลิ้มเจริญสุข ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ
มัทนา ไวทยะโกมล, กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาบุคลากร ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558

หนังสือ ถอดรหัสปรัชญาและองค์ความรู้ของ ผู้ว่าการ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล : สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อการขับเคลื่อนธนาคารแห่งประเทศสู่อนาคต เล่าเรื่องปรัชญาในการทำงาน
หน้าที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 4 ประการ คือ1)การดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 2)รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 3)การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
และ4)การดำรงตนตาม "ค่านิยม ธปท." เสริมด้วยลักษณะส่วนตัวที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เป็นผู้มีสติอยู่เสมอ เป็นนักคิด เป็นนักฟัง ยึดมั่นในจริยธรรมและโปร่งใส กล้าหาญ
แต่ไม่ก้าวร้าว เป็นต้น ตลอดจนหลักการบริหารจัดการสู่เป้าหมายขององค์กร เช่นหลักบริหารความขัดแย้ง หลักการบริหารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

Call No. CT1541 .ถ19 2558

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri