2carbohydrate in food

คาร์โบไฮเดรตในอาหาร : ชนิดและการใช้เป็นส่วนผสมอาหาร / รสพร เจียมจริยธรรม, นนทบุรี : สำนักพิมพ์วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562

หนังสือ คาร์โบไฮเดรตในอาหาร : ชนิดและการใช้เป็นส่วนผสมอาหาร เล่มนี้เนื้อหาในเชิงวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้คาร์โบไฮเดรตในส่วนผสมอาหาร เหมาะสำหรับ
นักศึกษา นักวิจัย และผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้ส่วนผสมคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรมอาหาร เนื้อหารอธิบายเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลรูปแบบต่างๆ กลไกที่เกี่ยว
ข้องกับสตาร์ช สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลชนิดต่างๆ การดัดแปรสตาร์ชทั้งทางเคมีและกายภาพ เรื่องเกี่ยวกับเพกตทิน และผลิตภัณฑ์ขนมพองกรอบจากแป้งและ
กระบวนการผลิต

Call No. TX553.C28 .ร18

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri