creative in Rama9

วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา / ดาวรัตน์ ชูทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ :
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2562

หนังสือ วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ได้คัดเลือผลงานวรรณกรรมทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรองที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสิ้น 5 ประเภท ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี และ
วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อประกาศยกย่องเป็นวรรณกรรมดีเด่นที่มีแนวคิด ศาสตร์พระราชา ประเภทละ 70 เรื่อง แบ่งเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยม 5 ประเภท
ประเภทละ 9 เรื่อง และผลงานวรรณกรรมดีเด่น 5 ประเภท ประเภทละ 61 เรื่อง ในการนี้ได้จัดทำบรรณนิทัศน์ และจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้

Call No. PL4200.5 .ว172

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri