special economic zone

เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดมุกดาหาร / เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย
ด้านชายแดนศึกษา, เชียงราย : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563

การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการสร้างสมดุลของการพัฒนาใน 3 เสาหลักคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมทางสังคม และการปกป้องกันสภาพแวดล้อม โดยมีปรัชญา 3 ประการ
เชื่อมโยง คือ ความเป็นธรรม ความยุติธรรม และควาเท่าเทียม ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัย 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ เชื่อมต่อความรู้จากนโยบายสู่สาธารณชน และสร้างความเข้าใจ โดยทำการวิจัยใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดตาก
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดมุกดาหาร ในประเด็นสำคัญ เช่น การค้าชายแดน การพัฒนาโครงสร้างทั้งด้านกายภาพ เช่น ที่ดิน ระบบขนส่งและระบบสาธารณูปโภค และระบบที่
เกี่ยวข้องกับ เช่น สุขภาพและการศึกษา

Call No. HD890.55.Z9.T3 .ข54

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri