2eldery KM

เปิดกรุคลังปัญญาผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ ทัศนีย์ ญาณะ, ลฎาภา วุฒิสาร, พฤกษา บุกบุญ, นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.), [2562?]

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ได้รวบรวมข้อมูลและขึ้นทะเบียน คลังปัญยาผู้สูงอายุ เพื่อเก็บรากเหง้าทางวัมนธรรมและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ ทำให้
เกิดการสร้างทัสนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และสะท้อนพลังและคุณค่าของคลังปัญญาที่มีการถ่ายทอดฟื้นฟู เช่น ภูมิปัญญาการแกะสลักไม้ทำเครื่องดนตรีพื้นเมือง การทำสวนมะม่วง การร้องเพลงร่อยพรรษา การออกกำลังกายด้วยท่ารำมวยไทยโบราณแบบประยุกต์ กรงนก นกกรงหัวจุกน้ำตาลมะพร้าวตำบลโมคลาน เป็นต้น

Call No. HV1484.T35 .ป54

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri