non formal and informal education

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย / จัดทำโดย ศักรินทร์ ชนประชา, ปัตตานี : แผนกวิชาการศึกษาชนบท ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2562

หนังสือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำเสนอแนวคิดเรื่องการศึกาาตลอดชีวิต ความจำเป็นในสังคม 4.0 หลักและแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต ปรัชญาการ
ศึกษานอกระบบความหมาย หลักการ และแนวทางที่ใช้ในการศึกษานอกระบบ พัฒนาการของการศึกษาตามอัธยาศัย ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของการศึกษาตามอัธยาศัย
ความสำคัญและความหมายของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง คุณลักษณะที่จำเป็นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Call No. LC45.8.T35 .ศ111

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri