Khon first represervation list

โขน : มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายการแรกของประเทศไทย / ผู้เรียบเรียง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, บุญเตือน ศรีวรพจน์,
เสาวณิต วิงวอน, กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2562

หนังสือ โขน : มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายการแรกของประเทศไทย เล่มนี้รวบรวมข้อมูลเส้นทางสู่มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายการแรกของ
ประเทศไทย การประมวลเหตุการณ์การขึ้นทะเบียนโขนขององค์การยูเนสโก รวมถึงองค์ความรู้ คุรค่า ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ วิธีแสดง ขนบและจารีตของศิลปะ
การแสดงโขน และทำเนียบคณะโขนที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย

Call No. ML345.T35 .ข854

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri