rice seed technology

รายวิชาที่ 4 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว / [คณะผู้วิจัย วันชัย จันทร์ประเสริฐ, ปิติพงษ์ โตบันลือภพ], กรุงทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2557?]


หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานจากโครงการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านงานอาชีพที่สอดคล้องกัลท้องถิ่นและชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ความรู้เรื่องข้าวครบวงจร รายวิชาที่ 4
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว เริ่มต้นตั้งแต่วิธีปฏิบัติเพื่อการเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม การลดความชื้น การสีแปรรูป การคัดแยกทำความสะอาด และการบรรจุภาชนะเพื่อส่งขาย รวมไปถึงการจัดเกรด
หรือจัดชั้นคุณภาพข้าวสารตามมาตรฐานข้าว เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่มีความต้องการข้าวสารคุณภาพที่แตกต่างกัน

Call No. SB191.R5 .ว1152

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis bahis siteleri superbetin yeni giriş casino siteleri