2technology and

นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม / วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ และคณะ, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563

ความพลิกผันทางเทคโนโลยี ในโลกปัจจุบัน คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม เช่น แอร์-บีเอ็นบี แกร็ป อูเบอร์ เศรษฐกิจแบบใหม่นี้ในทางหนึ่งสร้างได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมหาศาล
ในอีกประการหนึ่งก็ส่งผลทางโครงสร้างความเหลื่อมล้ำในประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน งานวิจัยชิ้นนี้ได้สำรวจแง่มุมต่างๆของผลกระทบจากการขยายตัวของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มกับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
การศึกษาครอบคลุมบริบทต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงกลไกและแง่มุมต่างๆของผลกระทบ และนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวนโยบายที่ควรนำมาใช้ตอบสนองกับผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น

Call No. HD9999.M783.T35 .ว17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri