2media for peace

สร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมสันติสุข / นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562

หนังสือเล่มนี้คือรายงานส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสุด การเสริมสร้างสังคมสันติสุข จากสถานการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมือง จะเห็นได้ว่าสื่อเป็นตัวแสดงสำคัญในการกำหนดทิศทางและ
บรรยากาศของสังคม การศึกษาอิทธพลของการสื่อสารที่ทำให้เกิดความรุนแรงในสังคม และแสวงหาแนวทาง สร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมสันติสุข ในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมค้นคว้าทฤษฎีและวิธีปฏิบัติของ
การสร้างสื่อสรางสรรคื เช่น แวทาง 4ส7 Social lab การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

Call No. P96.P332.T35 .ส17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri