ระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์

ประเภทสิ่งพิมพ์

ประเภทสมาชิก

จำนวนเล่ม

ระยะเวลาการยืม

ระยะเวลาการยืมต่อ

ค่าปรับต่อรายการ

เฉพาะสำนักหอสมุด บางเขน

เฉพาะห้องสมุดคณะ/วิทยาเขต

ไทย

อังกฤษ

ไทย /อังกฤษ

จำนวน

ยืมต่อก่อนวันกำหนดส่ง

หนังสือทั่วไป

สมาชิกภายนอก

5
กรณีต้องการยืมคณะ/วิทยาเขต
ติดต่อผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 สัปดาห์

1 ครั้ง

2 วัน

5 บาท/วัน

นิสิตปริญญาตรี

20

10

นิสิตปริญญาโท /

บุคลากร มก.

30

15

นิสิตปริญญาเอก

40

20

อาจารย์

40

20

1 เดือน

1 เดือน

2 ครั้ง

7 วัน

Eco Library

สมาชิกทุกประเภท

3

-

1 สัปดาห์

1 สัปดาห์

1 ครั้ง

2 วัน

5 บาท/วัน

 


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri