โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: สื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
_____________________________________________________________________________

Speaker :      ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

หัวข้อ             การจัดการวัสดุเศษเหลือโดยเทคโนโลยีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PSB) ใช้กระดูกสัตว์เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ

องค์ความรู้ที่ได้ดาเนินการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หรือ U2T บางชัน กทม. ค่ะ มาแนะนาวิธีการจัดการวัสดุเศษเหลือโดยเทคโนโลยีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยใช้กระดูกเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ Photosynthetic Bacteria มีตัวย่อว่า #PSB หรือ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง PSB นั้นเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่มีความสามารถใช้แสงในการเจริญเติบโต ใช้สารอาหารกลุ่ม #โปรตีน ในการเจริญเติบโต โดยทั่วไปนั้น สูตรอาหารเลี้ยง PSB ที่นิยมแพร่หลายจะใช้ ไข่ไก่ กะปิ น้าปลา เป็นอาหารซึ่งมีต้นทุนสูงอยู่ค่ะ หากแต่เมื่อเราเข้าใจกลไกการทางานของแบคทีเรียกลุ่มนี้ เราจึงสามารถนาเค้ามาใช้ประโยชน์ในการย่อยเศษอาหารกลุ่มโปรตีนจากครัวเรือนได้ เป็นการช่วยจัดการขยะเปียกในครัวเรือน #ลดรายจ่าย #เพิ่มรายได้

ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือ

The Photosynthetic bacteria / edited by Roderick K. Clayton and William R. Sistrom

เอกสารวิชาการ/วิทยานิพนธ์

Photosynthetic bacteria enhanced water quality and integrity of microbial community composition of integrated multitrophic aquaculture system of milkfish Chanos chanos coastal farming.

Co-metabolic biodegradation of 4-chlorophenol by photosynthetic bacteria.


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri