20230601 payment block

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559  หมวด 1 การรับเข้าศึกษาและระบบการศึกษา ข้อ 9.5 นิสิตจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง  นิสิตที่มีหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้ จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

สำนักหอสมุดขอแนะนำนิสิตระดับปริญญาตรีทุกท่าน อย่าลืม! เช็คดูว่ามีหนังสือและค่าปรับค้างกับห้องสมุดเกิน 200 บาทหรือไม่ ก่อนถึงวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมหน้า

หากมีค้างค่าปรับกับห้องสมุดเกิน 200 บาท จะไม่สามารถเข้าชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

สามารถตรวจสอบจากประวัติการยืม ที่หน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด (My Library Account >> https://kasets.art/BnGscH)

หมายเหตุ: กำหนดวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างวันที่ 5-18 มิถุนายน 2566 (ตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

การนำหนังสือเกินกำหนดส่งมาคืนห้องสมุด เลือกวิธีส่งคืนได้ 3 วิธี

1) นำมาคืนด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนในเวลาทำการ

2) หย่อนตู้ Book Drop ด้านหน้าอาคารห้องสมุด ได้ตลอด 24/7

3) ส่งคืนทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซองที่อยู่ดังนี้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900 (โทร. 0 2940 5830-1)

***โปรดระบุมุมซอง “คืนหนังสือ” หรือ “คืนหนังสือ – ILL” กรณีเป็นการยืมระหว่างห้องสมุด

การคืนหนังสือ : หมายเหตุ

  • รับคืนเฉพาะหนังสือของสำนักหอสมุด (หอสมุดกลาง บางเขน)
  • เมื่อได้รับหนังสือแล้ว เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะรับหนังสือคืนในระบบภายในเวลาประมาณ 7 วัน

ชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

สามารถชำระด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ยืมคืนชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ชำระผ่านทางออนไลน์ ได้ที่ Line Official Account: @kulibrary >> https://lin.ee/TSHs8I3

ควรดำเนินการก่อนถึงวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ล่วงหน้า 3 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ระบบถามตอบหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด หรือ Line Official Account >> https://lin.ee/TSHs8I3

 


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri