serviceborrow laptop

serviceborrow laptop detail

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการยืม Laptop ออกนอกห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์แต่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง

    KU Library provides a Laptop Loan Service for those KU students who need to participate in an online course but do not have their own computer, starting 15 April 2020 until further notice.

ขั้นตอนการขอยืม Laptop / How to borrow laptop

 1. กรอกข้อมูลขอใช้บริการลงในแบบฟอร์มออนไลน์ โดยระบุวันและเวลาที่จะเข้ามารับ Laptop >>> คลิก
  Fill in the request form and specify date and time when you will collect the laptop >>> Click
 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
  The officer will check the information
 3. มารับ Laptop โดยแสดงบัตรประจำตัวนิสิต ได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ทุกวันจันทร์หรือวันพุธ เวลา 00 – 15.00 น.

  Show your Student ID Card when collecting the laptop at the main library entrance service counter, Debaratana Vidhayachote Building, KU Library.

  Monday or Wednesday 12.00 – 3.00 pm
 4. ระยะเวลาการยืม 7 วัน (มีค่าปรับในการส่งคืนล่าช้าวันละ 200 บาท)
  Borrowing period: 7 days (Late-return Fine 200 Baht/day)
 5. คืน Laptop ได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ทุกวันจันทร์หรือวันพุธ เวลา 00 – 15.00 น.

  Please return the laptop at the main library entrance service counter, Debaratana Vidhayachote Building, KU Library.

  Monday or Wednesday 12.00 – 3.00 pm

หมายเหตุ (Remarks)

*ให้บริการเฉพาะนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

*This service is for current Kasetsart University students only

**เครื่องมีจำนวน 60 เครื่อง และให้บริการตามลำดับการยื่นแบบฟอร์มขอยืม Laptop ออนไลน์

**Limited offer, 60 devices. First come, first serve according to the timeline in online request form

***หากต้องการยืมต่อ ให้มาทำการยืมต่อด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด ก่อนหรือภายในวันกำหนดส่งคืน

***To renew a laptop, come in-person to the library by the due date

****อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามประกาศของสำนักหอสมุดเรื่องการเปิดให้บริการทางช่องทาง Social Media และเว็บไซต์สำนักหอสมุดต่อไป

**** ALL OF ABOVE is subject to change. For updated information, follow KU Library Announcements on our social media channel or website.


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website