กะหล่ำปลีผักมหัศจรรย์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ป้องกันโรคโควิด

 

นายวินัย มะหะหมัด
บรรณารักษ์ชำนาญการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

                   กะหล่ำปลี (Cabbage) เป็นผักที่หารับประทานง่าย รับประทานได้ทั้งแบบสุกและดิบ สามารถเลือกเมนูได้หลากหลายมีให้เลือกรับประทานได้ทุกช่วงวัย และด้วยคุณค่าทางโภชนาที่สูงอุดมด้วยวิตามิน แร่ธาตุต่างๆ นานาชนิด สารสำคัญที่ช่วยต้านโรคมะเร็ง และสรรพคุณอื่นๆที่เป็นประโยชน์ที่สำคัญคณานับ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง จากการระบาดโรคโควิด-19 อีกครั้ง นอกจากการ์ดจะไม่ตกแล้ว วิธีใดที่สามารถช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงก็ควรเลือกปฏิบัติตามความสามารถ และทุนกำลังที่เท่าที่มี ยิ่งเข้าสู่ฤดูหนาว โรคตามฤดูกาลไข้ต่างๆ ทั้งไข้หวัดธรรดา ไข้หวัดใหญ่ ภูมิแพ้ตามฤดูกาล อีกทั้งมลภาวะทางอากาศ PM 2.5  เราทุกคนจึงควรต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองในเวลาช่วงนี้เป็นพิเศษ ซึ่งผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

                   ทั้งนี้ผู้รวบรวมจึงได้คัดสรรแหล่งสารสนเทศที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การเพาะปลูกกล่ำปลี ชนิดและพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยได้รวบรวมบรรณานุกรมที่สามารถติดตามอ่านเนื้อหาฉบับเต็มทั้งฉบับได้ Free Access จากแหล่งฐานข้อมูล KUKR หรือ คลังความรู้ดิจิทัล ม.เกษตรศาสตร์ รวมถึง e-Journals ที่สำนักหอสมุด มก. ได้จัดซื้อไว้ให้สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย จากฐานข้อมูล Scopus (Citation Databases) เตรียมไว้ให้นิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มก. โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเปเปอร์ได้ ผ่านช่องทาง EZproxy เพียงแค่ยืนยันตัวตนด้วยรหัสนนทรีที่ทุกท่านมี

                  

สนใจและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (KUKR/Scopus)

แหล่งสารสนเทศจากฐานข้อมูล KUKR

1.กิตติพงศ์ ศุภนิมิตลักขณา. 2525. "การปลูกกะหล่ำปลีนอกฤดู" ข่าวสารเกษตรศาสตร์ 27 (2): 1-12. https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/39139

2.นลินรัตน์ กะลำพะบุตร และ วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย. 2554. การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตผักบนพื้นที่สูง. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. น. 234 หน้า. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/12735

3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2557. การปลูกกะหล่ำปลี. ใน จากแฟ้มงานวิจัย มก. น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/309553 

4.สมเพ็ชร์ มังกรดิน. 2526. "การปลูกกะหล่ำปลี ในท้องที่แม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง" วารสารวนศาสตร์ 2 (4): 212-222. https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/203846

5.อินทรี จันทรสถิตย์. 2481. "กล่ำปลี" กสิกร 11 (4): 444-448. https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/156748

6.Wooti Maneepura, Nakorn Luengprasert, Nopchai Tumrongloahapunt, Nives Trihomhual, Suranant Subhadrabandhu, Kasem Chunkao, Aht Boonitee, Sutharm Areekul, Aroon Chantanao, Aschan Sukthumrong, Santhad Rojanasoonthon และ Pavin Punsri. 2519. Varietal and cultural improvement of deciduous fruits related to microclimates and site quality studies in the highlands of Northern Thailand: semi-annual report [July-December 1976]. Bangkok: Kasetsart University. https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/191248

7.Wooti Maneepura, Nakorn Luengprasert, Nopchai Tumrongloahapunt, Nives Trihomhual, Suranant Subhadrabandhu, Aht Boonitee, Sutharm Areekul, Aroon Chantanao, Aschan Sukthumrong, Santhad Rojanasoonthon, Pavin Punsri และ Kasem Chankao. 2520. Varietal and cultural improvements of deciduous fruits related to microclimates and site quality studies in the highlands of Northern Thailand: Semi-annual report [January-June 1977]. Bangkok: Kasetsart University. https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/190957

 

แหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus

1.Adadi, P., N. V. Barakova, K. Y. Muravyov, and E. F. Krivoshapkina. "Designing Selenium Functional Foods and Beverages: A Review." Food Research International 120 (2019): 708-25. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.11.029.

2.Balsano, C., and A. Alisi. "Antioxidant Effects of Natural Bioactive Compounds." Current Pharmaceutical Design 15, no. 26 (2009): 3063-73. https://doi.org/10.2174/138161209789058084.

3.Bell, L., and C. Wagstaff. "Enhancement of Glucosinolate and Isothiocyanate Profiles in Brassicaceae Crops: Addressing Challenges in Breeding for Cultivation, Storage, and Consumer-Related Traits." Journal of Agricultural and Food Chemistry 65, no. 43 (2017): 9379-403. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b03628.

4.Bousquet, J., J. M. Anto, W. Czarlewski, T. Haahtela, S. C. Fonseca, G. Iaccarino, H. Blain, et al. "Cabbage and Fermented Vegetables: From Death Rate Heterogeneity in Countries to Candidates for Mitigation Strategies of Severe Covid-19." Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology  (2020). https://doi.org/10.1111/all.14549.

5.Bousquet, J., J. M. Anto, G. Iaccarino, W. Czarlewski, T. Haahtela, A. Anto, C. A. Akdis, et al. "Is Diet Partly Responsible for Differences in Covid-19 Death Rates between and within Countries?". Clinical and Translational Allergy 10, no. 1 (2020). https://doi.org/10.1186/s13601-020-00323-0.

6.Calderón-Montaño, J. M., E. Burgos-Morón, C. Pérez-Guerrero, and M. López-Lázaro. "A Review on the Dietary Flavonoid Kaempferol." Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 11, no. 4 (2011): 298-344. https://doi.org/10.2174/138955711795305335.

7.Cartea, M. E., and P. Velasco. "Glucosinolates in Brassica Foods: Bioavailability in Food and Significance for Human Health." Phytochemistry Reviews 7, no. 2 (2008): 213-29. https://doi.org/10.1007/s11101-007-9072-2.

8.El-Saber Batiha, G., A. M. Beshbishy, M. Ikram, Z. S. Mulla, M. E. Abd El-Hack, A. E. Taha, A. M. Algammal, and Y. H. Ali Elewa. "The Pharmacological Activity, Biochemical Properties, and Pharmacokinetics of the Major Natural Polyphenolic Flavonoid: Quercetin." Foods 9, no. 3 (2020). https://doi.org/10.3390/foods9030374.

9.Farha, W., A. M. Abd El-Aty, M. M. Rahman, J. H. Jeong, H. C. Shin, J. Wang, S. S. Shin, and J. H. Shim. "Analytical Approach, Dissipation Pattern and Risk Assessment of Pesticide Residue in Green Leafy Vegetables: A Comprehensive Review." Biomedical Chromatography 32, no. 1 (2018). https://doi.org/10.1002/bmc.4134.

10.Favela-González, K. M., A. Y. Hernández-Almanza, and N. M. De la Fuente-Salcido. "The Value of Bioactive Compounds of Cruciferous Vegetables (Brassica) as Antimicrobials and Antioxidants: A Review." Journal of Food Biochemistry 44, no. 10 (2020). https://doi.org/10.1111/jfbc.13414.

11.Ferreira, P. M. P., L. A. R. L. Rodrigues, L. P. A. Carnib, P. V. L. Sousa, L. M. N. Lugo, N. M. F. Nunes, J. N. Silva, L. D. S. Araújo, and K. M. G. Frota. "Cruciferous Vegetables as Antioxidative, Chemopreventive and Antineoplasic Functional Foods: Preclinical and Clinical Evidences of Sulforaphane against Prostate Cancers." Current Pharmaceutical Design 24, no. 40 (2018): 4779-93. https://doi.org/10.2174/1381612825666190116124233.

12.Gurtler, J. B., X. Fan, T. Jin, and B. A. Niemira. "Influence of Antimicrobial Agents on the Thermal Sensitivity of Foodborne Pathogens: A Review." Journal of Food Protection 82, no. 4 (2019): 628-44. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-18-441.

13.Hayes, J. D., M. O. Kelleher, and I. M. Eggleston. "The Cancer Chemopreventive Actions of Phytochemicals Derived from Glucosinolates." European Journal of Nutrition 47, no. SUPPL. 2 (2008): 73-88. https://doi.org/10.1007/s00394-008-2009-8.

14.Janeczko, A., and A. Skoczowski. "Mammalian Sex Hormones in Plants." Folia Histochemica et Cytobiologica 43, no. 2 (2005): 71-79.

15.Lan, C. H., C. K. Son, H. P. Ha, H. Florence, L. T. Binh, L. T. Mai, N. T. H. Tram, et al. "Tropical Traditional Fermented Food, a Field Full of Promise. Examples from the Tropical Bioresources and Biotechnology Programme and Other Related French-Vietnamese Programmes on Fermented Food." International Journal of Food Science and Technology 48, no. 6 (2013): 1115-26. https://doi.org/10.1111/ijfs.12064.

16.Lee, S. H., T. W. Whon, S. W. Roh, and C. O. Jeon. "Unraveling Microbial Fermentation Features in Kimchi: From Classical to Meta-Omics Approaches." Applied Microbiology and Biotechnology 104, no. 18 (2020): 7731-44. https://doi.org/10.1007/s00253-020-10804-8.

17.Mampholo, B. M., D. Sivakumar, and A. K. Thompson. "Maintaining Overall Quality of Fresh Traditional Leafy Vegetables of Southern Africa During the Postharvest Chain." Food Reviews International 32, no. 4 (2016): 400-16. https://doi.org/10.1080/87559129.2015.1094817.

18.Mandair, D., R. E. Rossi, M. Pericleous, T. Whyand, and M. E. Caplin. "Prostate Cancer and the Influence of Dietary Factors and Supplements: A Systematic Review." Nutrition and Metabolism 11, no. 1 (2014). https://doi.org/10.1186/1743-7075-11-30.

19.Mattioli, R., A. Francioso, L. Mosca, and P. Silva. "Anthocyanins: A Comprehensive Review of Their Chemical Properties and Health Effects on Cardiovascular and Neurodegenerative Diseases." Molecules 25, no. 17 (2020). https://doi.org/10.3390/molecules25173809.

20.Mpumi, N., R. S. Machunda, K. M. Mtei, and P. A. Ndakidemi. "Selected Insect Pests of Economic Importance to Brassica Oleracea, Their Control Strategies and the Potential Threat to Environmental Pollution in Africa." Sustainability (Switzerland) 12, no. 9 (2020). https://doi.org/10.3390/su12093824.

21.Park, K. Y., J. K. Jeong, Y. E. Lee, and J. W. Daily. "Health Benefits of Kimchi (Korean Fermented Vegetables) as a Probiotic Food." Journal of Medicinal Food 17, no. 1 (2014): 6-20. https://doi.org/10.1089/jmf.2013.3083.

22.Patra, J. K., G. Das, S. Paramithiotis, and H. S. Shin. "Kimchi and Other Widely Consumed Traditional Fermented Foods of Korea: A Review." Frontiers in Microbiology 7, no. SEP (2016). https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.01493.

23.Pivovarov, V. F., A. V. Soldatenko, O. N. Pyshnaya, and L. K. Gurkina. "Federal Research Center for Vegetable Growing - 100-Year History as a Basis for Future Developments (Review)." Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya 55, no. 5 (2020): 861-75. https://doi.org/10.15389/AGROBIOLOGY.2020.5.861ENG.

24.Poveda, J., M. Francisco, M. E. Cartea, and P. Velasco. "Development of Transgenic Brassica Crops against Biotic Stresses Caused |by Pathogens and Arthropod Pests." Plants 9, no. 12 (2020): 1-23. https://doi.org/10.3390/plants9121664.

25.Qiao, J., J. Zhao, Q. Xie, B. Xing, Y. Du, W. Qu, and H. Wang. "Review of Effects of Carbon Nano-Materials on Crop Growth." Nongye Gongcheng Xuebao/Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering 33, no. 2 (2017): 162-70. https://doi.org/10.11975/j.issn.1002-6819.2017.02.022.

26.Quintana-Rodriguez, E., D. Duran-Flores, M. Heil, and X. Camacho-Coronel. "Damage-Associated Molecular Patterns (Damps) as Future Plant Vaccines That Protect Crops from Pests." Scientia Horticulturae 237 (2018): 207-20. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.03.026.

27.Reddy, L., B. Odhav, and K. D. Bhoola. "Natural Products for Cancer Prevention: A Global Perspective." Pharmacology and Therapeutics 99, no. 1 (2003): 1-13. https://doi.org/10.1016/S0163-7258(03)00042-1.

28.Rescigno, T., M. F. Tecce, and A. Capasso. "Protective and Restorative Effects of Nutrients and Phytochemicals." Open Biochemistry Journal 12 (2018): 46-64. https://doi.org/10.2174/1874091X01812010046.

29.Rózańska, D., and B. Regulska-Ilow. "The Significance of Anthocyanins in the Prevention and Treatment of Type 2 Diabetes." Advances in Clinical and Experimental Medicine 27, no. 1 (2018): 135-42. https://doi.org/10.17219/acem/64983.

30.Ruxton, C. H. S., E. J. Gardner, and D. Walker. "Can Pure Fruit and Vegetable Juices Protect against Cancer and Cardiovascular Disease Too? A Review of the Evidence." International Journal of Food Sciences and Nutrition 57, no. 3-4 (2006): 249-72. https://doi.org/10.1080/09637480600858134.

31.Singh, N., Aditika, S. Rani, and O. P. Chaurasia. "Vegetable Microgreens Farming in High-Altitude Region of Trans-Himalayas to Maintain Nutritional Diet of Indian Troops." Proceedings of the National Academy of Sciences India Section B - Biological Sciences 90, no. 4 (2020): 743-52. https://doi.org/10.1007/s40011-019-01147-0.

32.Tabart, J., J. Pincemail, C. Kevers, J. O. Defraigne, and J. Dommes. "Processing Effects on Antioxidant, Glucosinolate, and Sulforaphane Contents in Broccoli and Red Cabbage." European Food Research and Technology 244, no. 12 (2018): 2085-94. https://doi.org/10.1007/s00217-018-3126-0.

33.Uusiku, N. P., A. Oelofse, K. G. Duodu, M. J. Bester, and M. Faber. "Nutritional Value of Leafy Vegetables of Sub-Saharan Africa and Their Potential Contribution to Human Health: A Review." Journal of Food Composition and Analysis 23, no. 6 (2010): 499-509. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2010.05.002.

34.Vanduchova, A., P. Anzenbacher, and E. Anzenbacherova. "Isothiocyanate from Broccoli, Sulforaphane, and Its Properties." Journal of Medicinal Food 22, no. 2 (2019): 121-26. https://doi.org/10.1089/jmf.2018.0024.

35.Vasanthi, H. R., S. Mukherjee, and D. K. Das. "Potential Health Benefits of Broccoli - a Chemico-Biological Overview." Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 9, no. 6 (2009): 749-59. https://doi.org/10.2174/138955709788452685.

36.Verkerk, R., M. Schreiner, A. Krumbein, E. Ciska, B. Holst, I. Rowland, R. de Schrijver, et al. "Glucosinolates in Brassica Vegetables: The Influence of the Food Supply Chain on Intake, Bioavailability and Human Health." Molecular Nutrition and Food Research 53, no. SUPPL. 2 (2009): 219-65. https://doi.org/10.1002/mnfr.200800065.

37.Yarra, R. "Plastome Engineering in Vegetable Crops: Current Status and Future Prospects." Molecular Biology Reports 47, no. 10 (2020): 8061-74. https://doi.org/10.1007/s11033-020-05770-3.

#สกัดบทความ #สำนักหอสมุดมก #วิเคราะห์สารสนเทศ #KUlibrary


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri