Active Packaging or Intelligent Packaging                                                       

                 เพื่อนแก้ว ทองอำไพ
นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 18 Info packaging rr

         บรรจุภัณฑ์โดยทั่วไปมักทำหน้าที่ในการปกป้องผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน ให้อยู่ในสภาพที่ดีเมื่อถึงมือผู้บริโภค หรือในบางครั้งก็ทำหน้าที่เหมือนปกแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นของสด เช่นผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมต่างก็มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภํณฑ์นั้นๆ

         ในปัจจุบัน มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงคุณภาพ เสื่อมสลายได้ตามเวลา และสภาพแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ให้บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ ยืดอายุการเก็บรักษา ควบคุมคุณภาพ หน้าที่เป็นตัวชี้วัด (indicator) ระดับความสด ระดับความสุก  หน้าที่บอกเล่าเรื่องราวการผ่านร้อนผ่านหนาวของผลิตภัณฑ์ภายใน ตลอดจนทำหน้าที่เพิ่มมูลค่าให้สินค้า เช่นถาดบรรจุอาหารที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ บรรจุภัณฑ์ใหม่นี้เรียกชื่อว่า  Active Packaging หรือ Intelligent Packaging

         ความสามารถในการทำหน้าที่ใหม่ของบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ เกิดจากการใช้สารเคมี ทำหน้าที่ต่างๆ เช่น

  • การใช้สารที่สามารถดูดซับออกซิเจน ที่ทำปฏิกริยากับออกซิเจนและทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลง เพื่อป้องกันปฏิกริยาออกซิเดชั่น (oxidation) ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ ทั้งการเปลี่ยนสี กลิ่น โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบ
  • การใช้สารคายคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Release) ในบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ คาร์บอนไดออกไซด์ที่คายออกมาจะรวมกับน้ำในอาหาร ได้เป็นกรดคาร์บอนิค ทำให้ pH ที่ผิวหน้าของอาหารลดลง จึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
  • การใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถจับสาร ที่ได้จากการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสีย (microbial spoilage) ตัวอย่างเช่น การใช้ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบ่งชี้ปริมาณ Amine ในตัวปลาซึ่งสลายตัวจากการย่อยสลายโมเลกุลของโปรตีน เป็นตัวชี้วัดความสดของปลาที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
  • การใช้สารเคมีเป็นตัวบ่งชี้ความสุก (ripeness indicator) ในผักและผลไม้ เพื่อลดปัญหาการเน่าเสียจากรอยช้ำ และผักและผลไม้บางชนิดสังเกตระดับความสุกได้ยาก เช่น แตงโม สาลี่ เมลอน และกีวี่ การใช้ตัวบ่งชี้ความสุกจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักและผลไม้ในช่วงเวลาเหมาะสมกับการบริโภค โดยการตรวจจับกลิ่นของผลไม้สุก ยิ่งถ้าสุกมากก็จะมีกลิ่นหอมออกมามากยิ่งขึ้น ทำให้ฉลากเปลี่ยนสีไปตามระดับการสุก ซึ่งระดับของความสุกจะสัมพันธ์กับความหวาน ความกรอบ และรสชาติที่ผู้บริโภคต้องการด้วย

 
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Active Packaging หรือ Intelligent Packaging ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีเป็นจำนวน 2,256 รายการ ในจำนวนนี้ เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 35 รายการ ดังปรากฎในตาราง

 

Authors

Title

DOI

Link

Wangprasertkul J., Siriwattanapong R., Harnkarnsujarit N.

Antifungal packaging of sorbate and benzoate incorporated biodegradable films for fresh noodles

10.1016/j.foodcont.2020.107763

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096566462&doi=10.1016%2fj.foodcont.2020.107763&partnerID=40&md5=5dc78bd01edcdef01165ac95cf9198d3

Kongkaoroptham P., Piroonpan T., Pasanphan W.

Chitosan nanoparticles based on their derivatives as antioxidant and antibacterial additives for active bioplastic packaging

10.1016/j.carbpol.2020.117610

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099354377&doi=10.1016%2fj.carbpol.2020.117610&partnerID=40&md5=adee5a06b4b63e434bb79268b091e29d

Chatkitanan T., Harnkarnsujarit N.

Effects of nitrite incorporated active films on quality of pork

10.1016/j.meatsci.2020.108367

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096831997&doi=10.1016%2fj.meatsci.2020.108367&partnerID=40&md5=8c79ae718f294a8d4f0d0aed5b65fc49

Khumkomgool A., Saneluksana T., Harnkarnsujarit N.

Active meat packaging from thermoplastic cassava starch containing sappan and cinnamon herbal extracts via LLDPE blown-film extrusion

10.1016/j.fpsl.2020.100557

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089462174&doi=10.1016%2fj.fpsl.2020.100557&partnerID=40&md5=b9f33d9ba3ebc238256d076ebf850ef2

Jariyasakoolroj P., Leelaphiwat P., Harnkarnsujarit N.

Advances in research and development of bioplastic for food packaging

10.1002/jsfa.9497

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85060351640&doi=10.1002%2fjsfa.9497&partnerID=40&md5=ad53eaf9ded364007cce554dfc88e515

Saenjaiban A., Singtisan T., Suppakul P., Jantanasakulwong K., Punyodom W., Rachtanapun P.

Novel color change film as a time–temperature indicator using polydiacetylene/silver nanoparticles embedded in carboxymethyl cellulose

10.3390/polym12102306

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092926798&doi=10.3390%2fpolym12102306&partnerID=40&md5=1f644d81f56a660ed79e42812274de7d

Chatkitanan T., Harnkarnsujarit N.

Development of nitrite compounded starch-based films to improve color and quality of vacuum-packaged pork

10.1016/j.fpsl.2020.100521

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85085743646&doi=10.1016%2fj.fpsl.2020.100521&partnerID=40&md5=8b5b028761afaf05735b565bc6c132df

Suwanamornlert P., Kerddonfag N., Sane A., Chinsirikul W., Zhou W., Chonhenchob V.

Poly(lactic acid)/poly(butylene-succinate-co-adipate) (PLA/PBSA) blend films containing thymol as alternative to synthetic preservatives for active packaging of bread

10.1016/j.fpsl.2020.100515

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85086335123&doi=10.1016%2fj.fpsl.2020.100515&partnerID=40&md5=4b5dbd76138ebcd5ee49957ddc94dd02

Chollakup R., Pongburoos S., Boonsong W., Khanoonkon N., Kongsin K., Sothornvit R., Sukyai P., Sukatta U., Harnkarnsujarit N.

Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packaging

10.1016/j.lwt.2020.109573

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85085936986&doi=10.1016%2fj.lwt.2020.109573&partnerID=40&md5=c20c030568a37b5b5e5a0ec5bcadde99

Chollakup R., Kongtud W., Sukatta U., Piriyasatits K., Premchookiat M., Jarerat A.

Development of rice straw paper coated with pomelo peel extract for bio-based and antibacterial packaging

10.4028/www.scientific.net/KEM.847.141

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088210101&doi=10.4028%2fwww.scientific.net%2fKEM.847.141&partnerID=40&md5=5a90b910e35dd0eeb49c4b6fdc96bd1a

Panrong T., Karbowiak T., Harnkarnsujarit N.

Thermoplastic starch and green tea blends with LLDPE films for active packaging of meat and oil-based products

10.1016/j.fpsl.2019.100331

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85065958262&doi=10.1016%2fj.fpsl.2019.100331&partnerID=40&md5=15814d8aa97a45efa53a496a88f3517d

Witayakran S., Somboon P., Kongcrup J., Sampoompuang C., Lobyam K.

Activated carbon loaded lignocellulosic fibers by pulp refining process for dye and metal ion absorbing paper

10.4028/www.scientific.net/KEM.798.379

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85067681210&doi=10.4028%2fwww.scientific.net%2fKEM.798.379&partnerID=40&md5=60dac421687c3497c206128b26e90356

Orsuwan A., Sothornvit R.

Active Banana Flour Nanocomposite Films Incorporated with Garlic Essential Oil as Multifunctional Packaging Material for Food Application

10.1007/s11947-018-2089-2

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044050564&doi=10.1007%2fs11947-018-2089-2&partnerID=40&md5=964aa1b31a048ff41f82d223b0a32034

Rodsamran P., Sothornvit R.

Bioactive coconut protein concentrate films incorporated with antioxidant extract of mature coconut water

10.1016/j.foodhyd.2017.12.037

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85042149856&doi=10.1016%2fj.foodhyd.2017.12.037&partnerID=40&md5=375f5a384555d7f8cbc63e4aec4bd5d9

Suppakul P., Kim D.Y., Yang J.H., Lee S.B., Lee S.J.

Practical design of a diffusion-type time-temperature indicator with intrinsic low temperature dependency

10.1016/j.jfoodeng.2017.11.026

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85037347625&doi=10.1016%2fj.jfoodeng.2017.11.026&partnerID=40&md5=525a609b731134427abca28e8356b941

Janjarasskul T., Suppakul P.

Active and intelligent packaging: The indication of quality and safety

10.1080/10408398.2016.1225278

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85021412297&doi=10.1080%2f10408398.2016.1225278&partnerID=40&md5=f14bea3c7a4252b8cfaa64a0f7d7ac57

Charoenput C., Boonsupthip W., Lorjaroenphon Y.

Shelf-life of 2-acetylpyrazine- and vanillin-releasing films prepared by vacuum impregnation

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85049344956&partnerID=40&md5=b8c0a5b070f8660f54225052c348b07a

Limpisophon K., Schleining G.

Addition of gallic acid to enhance antioxidative and physical properties of fish gelatin film for edible oil pouch

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85049309458&partnerID=40&md5=61c417a8f046da78a902f37b7e5b5840

Khankaew S., Mills A., Yusufu D., Wells N., Hodgen S., Boonsupthip W., Suppakul P.

Multifunctional anthraquinone-based sensors: UV, O2 and time

10.1016/j.snb.2016.07.037

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84991503879&doi=10.1016%2fj.snb.2016.07.037&partnerID=40&md5=99df21a0616ff5fa2a19c6ab3bc9951e

Limpisophon K., Schleining G.

Use of Gallic Acid to Enhance the Antioxidant and Mechanical Properties of Active Fish Gelatin Film

10.1111/1750-3841.13578

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85008262511&doi=10.1111%2f1750-3841.13578&partnerID=40&md5=11d863ac738f2a8613c60f84f566717b

Chonhenchob V., Tanafranca D., Singh S.P.

Packaging technologies for pineapple and pineapple products

10.1002/9781118967355.ch6

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85017438398&doi=10.1002%2f9781118967355.ch6&partnerID=40&md5=8edde513251905c73169f2673278f513

Suppakul P., Thanathammathorn T., Samerasut O., Khankaew S.

Shelf life extension of "fios de ovos", an intermediate-moisture egg-based dessert, by active and modified atmosphere packaging

10.1016/j.foodcont.2016.05.036

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84971207150&doi=10.1016%2fj.foodcont.2016.05.036&partnerID=40&md5=f02179cda75c5f6b613aee2e64656167

Klangmuang P., Sothornvit R.

Barrier properties, mechanical properties and antimicrobial activity of hydroxypropyl methylcellulose-based nanocomposite films incorporated with Thai essential oils

10.1016/j.foodhyd.2016.06.018

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84975509652&doi=10.1016%2fj.foodhyd.2016.06.018&partnerID=40&md5=888d8edc651dc6070d2ce95f1f9de861

Suppakul P.

Cinnamaldehyde and Eugenol: Use in Antimicrobial Packaging

10.1016/B978-0-12-800723-5.00039-5

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84966737319&doi=10.1016%2fB978-0-12-800723-5.00039-5&partnerID=40&md5=b6fa45d3cbb2d68657c6395b5ead8294

Kulchan R., Boonsupthip W., Jinkarn T., Suppakul P.

Developing a novel colorimetric indicator for monitoring rancidity reaction and estimating the accelerated shelf life of oxygen-sensitive dairy products

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84964575473&partnerID=40&md5=304f461e0a5c2124af075a85eadc64c4

Woranuch S., Yoksana R., Akashi M.

Ferulic acid-coupled chitosan: Thermal stability and utilization as an antioxidant for biodegradable active packaging film

10.1016/j.carbpol.2014.06.074

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84910070382&doi=10.1016%2fj.carbpol.2014.06.074&partnerID=40&md5=4ef76e4726c932efd4908f751bb15091

Boonnattakorn R., Chonhenchob V., Siddiq M., Singh S.P.

Controlled release of mangiferin using ethylene vinyl acetate matrix for antioxidant packaging

10.1002/pts.2097

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84921666528&doi=10.1002%2fpts.2097&partnerID=40&md5=a98a11f67b83531dc1bc30d4c67e6705

Rukchon C., Nopwinyuwong A., Trevanich S., Jinkarn T., Suppakul P.

Development of a food spoilage indicator for monitoring freshness of skinless chicken breast

10.1016/j.talanta.2014.07.048

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84907303264&doi=10.1016%2fj.talanta.2014.07.048&partnerID=40&md5=7230650ffc1e4a1d3defe818d87e04f2

Khankaew S., Boonsupthip W., Nandhivajrin C., Pechyed C., Suppakul P.

Effect of nano-semiconductors and sacrificial electron donors on color transition of a novel UV-activated bio-oxygen indicator

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85009159806&partnerID=40&md5=029245a60884a46cdda613448b22a726

Chonhenchob V., Saha K., Singh S.P., Siddiq M.

Packaging technologies for dates and date products

10.1002/9781118292419.ch6

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85017422573&doi=10.1002%2f9781118292419.ch6&partnerID=40&md5=75cc69f6e03632ac796c01e51a4b8d53

Woranuch S., Yoksan R.

Eugenol-loaded chitosan nanoparticles: II. Application in bio-based plastics for active packaging

10.1016/j.carbpol.2012.09.099

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84884376882&doi=10.1016%2fj.carbpol.2012.09.099&partnerID=40&md5=5004f09a20efe3dca283c8c4312e11c8

Sirimuangjinda A., Hemra K., Atong D., Pechyen C.

Comparison on pore development of activated carbon produced from scrap tire by potassium hydroxide and sodium hydroxide for active packaging materials

10.4028/www.scientific.net/KEM.545.129

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84876224873&doi=10.4028%2fwww.scientific.net%2fKEM.545.129&partnerID=40&md5=9512ba88442da9e21ea19ee34d284eae

Chonhenchob V., Chinsirikul W., Singh S.P.

Current and Innovative Packaging Technologies for Tropical and Subtropical Fruits

10.1002/9781118324097.ch7

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84888741825&doi=10.1002%2f9781118324097.ch7&partnerID=40&md5=e4037f783cf0490c28edc41869f2cf04

Thongjun N., Jarupan L., Pechyen C.

Efficacy of activated carbon in-situ to oil palm frond paper for active packaging on mechanical properties

10.4028/www.scientific.net/AMR.506.607

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84860788099&doi=10.4028%2fwww.scientific.net%2fAMR.506.607&partnerID=40&md5=16b0cf4c8505ac8991a084d80aa13b49

Sirimuangjinda A., Hemra K., Atong D., Pechyen C.

Production and characterization of activated carbon from waste tire by H 3PO 4 treatment for ethylene adsorbent used in active packaging

10.4028/www.scientific.net/AMR.506.214

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84860814863&doi=10.4028%2fwww.scientific.net%2fAMR.506.214&partnerID=40&md5=cbe21584e9d92eb954396a84e804c361

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. ภาชนะบรรจุฉลาดหรืออัจฉริยะ (Intelligent packaging), ที่มา: https://packaging.oie.go.th/new/admin_control_new/html-demo/file_technology/1095372846.pdf, 03032021
  2. Active Packaging เทรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต, ที่มา: https://www.prachachat.net/columns/news-407436, 03032021
  3. Active packaging / บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ, http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1887/active-packaging, 01/03/2021

 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri