น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 

 

ผู้เรียบเรียง

ชนารัตน์ บุณยรัตพันธุ์
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

palm

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม :

  1. ธีรพงศ์ หนูปลอด. 2564. ม.วลัยลักษณ์วิจัยยกระดับน้ำมันปาล์มดิบ จากเกรดอาหารสัตว์เป็นเกรดเวชสำอาง. เข้าถึงได้จาก https://www.wu.ac.th/th/news/19396 สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564.

  1. อัทธ์ พิศาลวานิช. 2561. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมูลค่าสูง. เข้าถึงได้จาก http://www.citsonline.utcc.ac.th/images/stories/CITS/PDF/RESEARCH/2561/07.pdf สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564.

  2. ไกรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์. 2534. การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการบีบผลปาล์มทั้งผล.

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เข้าถึงได้จาก

   https://www-lib-ku-ac-th.portal.lib.ku.ac.th/KUthesis/2534/KraiwatSir/index.html

  1. สุมาลัย ศรีกำไลทอง ... [และคนอื่น ๆ]. 2559. การปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนาดย่อม.

   Call No. >> TP670 .ว32ก  สห ชั้น3, ภาษาไทย (ก่อน2548)

  1. ปฐมพงษ์ ณ ตะกั่วทุ่ง, อุดมศักดิ์ สาริบุตร และทรงวุฒิ เอกวุฒิ. 2558. วัสดุจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์.

    วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14(2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2558: 613-621.

  1. สุมาลัย ศรีกำไลทอง ... [และคนอื่น ๆ]. 2528. การศึกษาคุณสมบัติของน้ำมันปาล์มดิบและการเก็บรักษา.

   Call No. >> TP684.P3 .ก27  สห ชั้น3, คลัง (ภาษาไทย)

  1. เรวดี เกษไชโย. 2542. การศึกษาแนวโน้มของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทย.

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เข้าถึงได้จาก

   https://www-lib-ku-ac-th.portal.lib.ku.ac.th/KUthesis/2542/RavadeeKesAll.pdf

  1. พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2549. คัมภีร์ปาล์มน้ำมัน : พืชเศรษฐกิจเพื่อบริโภคและอุปโภค.

   Call No. >> SB299.P3 .พ17  สห ชั้น1, ภาษาไทย (2548-ปัจจุบัน)

  1. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ... [และคนอื่นๆ]. 2548. เส้นทางสู่ความสำเร็จการผลิตปาล์มน้ำมัน.

   Call No. >> HD9490.5.P34 .ส55 2548  สห ชั้น1, ภาษาไทย (2548-ปัจจุบัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri