Metaverse Education โลกเสมือนแห่งการเรียนรู้

ผู้เรียบเรียง

ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล

บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการ

 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้เกิดทักษะและความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ผู้เรียนมีอิสระในการคิดริเริ่มและลงมือทำสิ่งต่างๆ ที่ไม่สามารถทำได้ในโลกแห่งความเป็นจริง จึงทำให้เกิดคำว่า “Metaverse Education” เป็นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านโลกเมตาเวิร์สซึ่งผู้เรียนสามารถรับหน่วยกิตเหมือนกับการเรียนในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถประมวลผลข้อมูลการเรียนเพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบและอัพเกรดทักษะของตนเองเพื่อเป็นแนวทางสร้างอาชีพในอนาคตในรูปแบบ Lifelong learning โดยเริ่มจากพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่าน Aniverse Metaverse เป็นการจำลองโลกเสมือนจริงบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในโลกเสมือนผ่านรูปแบบเกมควบคู่กับการเรียนและได้รับรางวัลเป็น NFT Asset แนวคิดของ Gamification เป็นการเปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาให้เป็นโลกของเกมด้วยการจำลองสถานการณ์ต่างๆ และให้อิสระกับผู้เรียนได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนผ่านการสร้าง Avatar ผู้เรียนได้ทดลองทำจริง เรียนรู้ข้อผิดพลาดและนำบทเรียนไปปรับปรุงจนผ่านภารกิจได้และเมื่อถึงเป้าหมายก็สะสมเหรียญรางวัลต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง จะทำให้ผู้เรียนมีความสนุกเหมือนการเล่นเกม โดยให้รางวัลกับทั้งผู้เรียนที่ทำข้อสอบผ่าน Mission ได้ และรางวัลสำหรับผู้สอนที่ได้รับความสนใจจากผู้เรียนจำนวน มากๆ รวมถึงการนำระบบ AI ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนตรงกับที่ใจต้องการโดยมีสิ่งกระตุ้นการเรียนเพื่อผ่านด่านเป็นรางวัลเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตได้

 

เทรนด์การศึกษาในปัจจุบัน

 1. พฤติกรรมผู้เรียนที่เปลี่ยนไป สมาธิในการเรียนสั้นลง
 2. ไลฟ์สไตล์ความสนใจ ความชอบที่แตกต่างกัน ทำให้การสอนต้องปรับแบบองค์รวมมาเป็น Personalize Learning
 3. การปรับหลักสูตรการสอนเป็น Experiential Learning การเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เพื่อไปสู่เป้าหมายที่สนใจ
 4. ทักษะใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงต้องศึกษาคอร์สเรียนเสริมทักษะสั้นๆ อย่างต่อเนื่องแบบ Lifelong Learning
 5. การดำเนินชีวิตแบบ New Normal ทำให้การสอนจากการรวมกลุ่ม ต้องปรับเปลี่ยนเป็นการสอนแบบ Online Learning

 

เทรนด์การศึกษาในอนาคต

 1. Credit Bank for Life-Long Learning การสะสมหน่วยกิตที่ผู้เรียนได้รับจากการประกอบอาชีพ การฝึกอบรม การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต
 2. Weakening Value of Degrees การเลือกคนเข้าทำงานจะให้คุณค่าต่อทักษะที่เหมาะสมต่องานและความสามารถที่แท้จริงมากกว่าวุฒิการศึกษา
 3. Specialism Vs Multipotentiality ผู้ที่มีความสามารถหลากหลายด้านจะกลายเป็นที่ต้องการมากกว่าผู้เชี่ยวชาญที่รู้ลึกเพียงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
 4. School as a Mega Corporation บริษัทเทคโนโลยีด้านการศึกษาจะเติบโตอย่างรวดเร็ว
 5. Echo Chamber การเรียนรู้อยู่ในมุมมองที่จํากัด
 6. Teacher as a Meddler in the Middle ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจและเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้สอน
 7. AI-Based Teaching & Tutoring AI จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้สอน แบ่งเบาภาระและเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนให้ดีและแม่นยำขึ้น
 8. The World as Our Classroom ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงมากกว่าการท่องจำ
 9. Integration of Tele-education and Virtual Schools ผู้เรียนกับผู้สอนไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่สามารถเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ได้
 10. Edutainment รูปแบบของการเรียนที่มีเนื้อหาสนุกสนาน สร้างความบันเทิง ผ่านวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ จะทำให้ผู้เรียนจดจำและเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้ดีมากขึ้น
 11. Immersive Education การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนเข้ากับการเรียนรู้
 12. Just-in-Time Knowledge and Learning สนับสนุนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้เรียนให้พร้อมในทุกเวลาที่ต้องการ
 13. Cognitive Enhancement การเพิ่มความสามารถของสมองผ่านการกระตุ้นด้วยสารจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น
 14. Focus on Learning How to Learn เรียนรู้ทักษะและวิธีเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยมุมมองใหม่ และการละทิ้งสิ่งที่เคยเรียนมา
 15. Learning to be Human การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง


 

แนวคิดของการนำ Metaverse สนับสนุนการศึกษา

 1. Access เมตาเวิร์สจะไม่สามารถแก้ปัญหาการศึกษาได้ ถ้าทุกคนเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
 2. Literacy ผู้สอนต้อง upskill ให้สามารถออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
 3. Choice ผู้เรียนมีโอกาส อำนาจในการเลือกและตัดสินใจใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา. 2022. 15 สัญญาณเปลี่ยนอนาคตการศึกษา. สืบค้น 20 กันยายน 2565, จาก https://www.eef.or.th/infographic-180422/

Nectec. 2022. การศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร ? ในจักรวาล Metaverse. สืบค้น 21 ตุลาคม 2565, จาก https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/metaverse-ep2.html

 

Chayanit Saleephol. 2022. Metaverse: Into the Eduverse การศึกษาจะเปลี่ยนไปอย่างไร ในวันที่ Metaverse มาถึง. สืบค้น 21 ตุลาคม 2565, จาก https://missiontothemoon.co/metaverse-education/

ADPT. 2022. Aniverse โลก Metaverse เรียนรู้แบบ Edu GameFi เตรียมพลิกโฉมวงการการศึกษาไทย เร็วๆ นี้. สืบค้น 21 ตุลาคม 2565, จาก https://www.adpt.news/about-us/

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Zhou, Binbin. 2022. “Building a Smart Education Ecosystem from a Metaverse Perspective.” Mobile Information Systems, September, 1–10. https://doi.org/10.1155/2022/1938329

Lo, Shih-Che, and Hung-Hsu Tsai. 2022. “Design of 3D Virtual Reality in the Metaverse for Environmental Conservation Education Based on Cognitive Theory.” Sensors (14248220) 22 (21): 8329. https://doi.org/10.3390/s22218329

Mustafa, Bahaa. 2022. “Analyzing Education Based on Metaverse Technology.” Technium Social Sciences Journal 32 (January): 278–95. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edshol&AN=edshol.hein.journals.techssj32.20&site=eds-live

Hassanzadeh, Mohammad. 2022. “Metaverse, Metaversity, and the Future of Higher Education.” Sciences & Techniques of Information Management 8 (2): 7–22. https://doi.org/10.22091/stim.2022.2243

Xinli Zhang, Yuchen Chen, Lailin Hu, and Youmei Wang. 2022. “The Metaverse in Education: Definition, Framework, Features, Potential Applications, Challenges, and Future Research Topics.” Frontiers in Psychology 13 (October). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1016300

Stewart, Nicole K. 2022. “Virtual Reality, Metaverse Platforms, and the Future of Higher Education.” Media Development, no. 3 (July): 10–15. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edo&AN=159254446&site=eds-live

Zhong, Jinping, and Yunxiang Zheng. 2022. “Empowering Future Education: Learning in the Edu-Metaverse.” 2022 International Symposium on Educational Technology (ISET), Educational Technology (ISET), 2022 International Symposium on, ISET, July, 292–95. https://doi.org/10.1109/ISET55194.2022.00068

Lee, H. ( 1 ), D. ( 1 ) Woo, and S. ( 2 ) Yu. 2022. “Virtual Reality Metaverse System Supplementing Remote Education Methods: Based on Aircraft Maintenance Simulation.” Applied Sciences (Switzerland) 12 (5). https://doi.org/10.3390/app12052667.

 

 


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri