การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ผู้เรียบเรียง

ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล

บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการ

 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


            การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นมีจุดเริ่มต้นจากสปาที่เป็นแหล่งบำบัดโรคด้วยการอาบน้ำแร่และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้คำนิยามการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมการรักษาฟื้นฟูสุขภาพ  ซึ่งการท่องเที่ยวแบบนี้มีอัตราการขยายตัวที่สูงในประเทศไทย ได้แก่ การนวดแผนไทย การใช้สมุนไพรและพืชพรรณธรรมชาติดูแลสุขภาพและความงาม การใช้ธรรมชาติบำบัดในแนวทางแบบเฉพาะตัวสำหรับแต่ละบุคคล

ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 1. การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวด้วยจุดประสงค์หลากหลาย เช่น ทำกิจกรรมผสมผสานแบบเชิงนิเวศวัฒนธรรมและสุขภาพ เรียนรู้การทำอาหารไทยเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย การทำสปาเพื่อสุขภาพหรือเสริมความงาม รวมทั้งการนวดไทยเพื่อการผ่อนคลายหรือบำบัดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
 2. การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาด้วยจุดประสงค์หลักเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ เป็นการท่องเที่ยวในเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ เช่น ทัวร์แพทย์แผนไทย ทัวร์สวนสมุนไพร สวนเกษตรต่างๆ การทำศัลยกรรมความงาม การทำทันตกรรม

จุดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

 • มาตรฐานบริการ ได้แก่ บุคลากรให้บริการด้วยมิตรไมตรี มีใจรักบริการ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมถึงราคาที่สามารถเลือกได้หลากหลายตามงบประมาณ
 • บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีของภูมิประเทศ ทำให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย
 • การรับบริการเชิงสุขภาพพร้อมๆ กับการท่องเที่ยวด้านอื่นๆ ได้ด้วยค่ารักษาที่ย่อมเยา

แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

 1. ธุรกิจการออกกำลังกาย พร้อมการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Netflix หรือ HBO ที่ส่งผ่านการบำบัดสภาวะอารมณ์ผ่านทางช่องทาง Smart-TV            แอพพลิเคชั่น
 2. การสร้างสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายแทนที่การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำได้โดยการเพิ่มความแข็งแรงทางจิตใจด้วยการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อลดความเครียดในร่างกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะช่วยปรับ สมดุลภูมิคุ้มกันร่างกายให้มีความแข็งแรงมากขึ้น
 1. การออกแบบสถานที่พักและสถานที่ให้บริการ ด้วยการติดตั้งเครื่องกรองอากาศให้มีการหมุนเวียนอากาศที่ดี การฆ่าเชื้อหรือปรับสถานที่ให้เอื้อ    กับผู้สูงอายุ
 2. การฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณและสิ่งแวดล้อม
 3. การดูแลแบบ Healthcare & Wellness เน้นการรักษาควบคู่กับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นการบำบัดร่างกายภายนอกและสภาวะจิตใจ      และอารมณ์
 4. การใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร แพลตฟอร์มต่างๆ ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วมี ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรวมกลุ่มคน        ที่มีความสนใจร่วมกันมาพูดคุยกันอย่างเปิดเผย ซึ่งหัวข้อยอดนิยมคือ สุขภาพ ความปลอดภัยและภูมิคุ้มกัน
 5. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้น การเข้าหาธรรมชาติสามารถทำให้ร่างกายและจิตใจมีความแข็งแรงและสมดุลมากยิ่งขึ้น
 6. การดูสุขภาพจิต การลดความเครียด การนอนที่มีคุณภาพ รวมถึงการนั่งสมาธิที่ช่วยในการดูแลจิตใจ
 7. การแพทย์เฉพาะบุคคล เน้นการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน ดูแลร่างกายก่อนการเจ็บป่วยเพื่อที่จะทราบความเสี่ยงของโรคและวางแผนการดูแลตัวเอง
 8. อาหารสุขภาพ อาหารที่รับประทานแล้วดีต่อร่างกาย เช่น อาหารไขมันต่ำ อาหารน้ำตาลต่ำ อาหารโซเดียมต่ำ อาหารลดน้ำหนัก อาหารออร์แกนิค

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 

กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. (2565). คาดปี 2567 "ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" โตก้าวกระโดด 1 ล้านล้านเหรียญ. 

               สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/social/1006474

 

ประชาชาติธุรกิจ. (2565). Wellness Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยูนิคอร์นใหม่เศรษฐกิจไทย “ ยุคโควิด”.

               สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/public-relations/news-924619

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(2565). The Next Wellness Tourism Trends สรุปสาระสำคัญจากงาน Amazing Thailand Wellness City

               @ Cha-am & Hua Hin. สืบค้นจาก  https://www.tatreviewmagazine.com/article/the-next-wellness-tourism-trends/ 

                             

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Liu, Biqiang, Yaoqi Li, Anna Kralj, Brent Moyle, and Mang He. 2022.Inspiration and Wellness Tourism:

               The Role of Cognitive Appraisal.” Journal of Travel & Tourism Marketing 39 (2): 173–87.                                       

               https://doi.org/10.1080/10548408.2022.2061676.

              

Phuthong, T., P. Anuntavoranich, A. Chandrachai, and K Piromsopa. 2021. “Wellness Tourism Destination Assessment Model:

                A Development Indicator in an Emerging Economy-   Thailand.” 2021 EEE International Conference on Industrial

               Engineering  and Engineering Management (IEEM), Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM),

               2021 IEEE International Conference On, December, 1040–46. https://doi.org/10.1109/IEEM50564.2021.9672602.

                              .

Kotur, A.S. 2022. "Exploring the wellness dimensions of wine tourism experiences: a netnographic approach", International

              Journal of Wine Business Research,  34 (4): 608-626. https://doi.org/10.1108/IJWBR-07-2021-0040

                       

Wang, Shiwei. 2022. “Route Planning of Health Care Tourism Based on Computer Deep Learning.”

             Wireless Communications & Mobile Computing, August, 1–11.

             https://doi.org/10.1155/2022/4500009.

 

He, Mang, Biqiang Liu, and Yaoqi Li. 2022. “Recovery Experience of Wellness Tourism and Place Attachment: Insights f

             rom Feelings-as-Information Theory.”   International Journal of Contemporary   Hospitality Management 34 (8): 2934–52.

             https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2021-1237.   

            .

Kazakov, S. and Oyner, O. 2021. "Wellness tourism: a perspective article", Tourism Review, 76(1): 58-63. Biqiang Liu, Yaoqi Li,

              Anna Kralj, Brent Moyle & Mang He (2022)   Inspiration and wellness  tourism: the role of cognitive appraisal,

             Journal of Travel & Tourism Marketing, 39 (2): 173-187. https://doi.org/10.1108/TR-05-2019-0154

              

Heung, Vincent C. S., and Deniz Kucukusta. 2013. “Wellness Tourism in China: Resources, Development and Marketing.”

             International Journal of Tourism Research 15 (4): 346–59. .https://doi.org/10.1002/jtr.1880.

                     

Biqiang Liu, Yaoqi Li, Anna Kralj, Brent Moyle & Mang He (2022) Inspiration and wellness tourism: the role of cognitive appraisal,

             Journal of Travel & Tourism Marketing,  39 (2): 173-187. https://doi.org/10.1080/10548408.2022.2061676

                                        

Tang, Shuyi. 2022. “Research on the Development of Eco-Health Tourism Products Based on IPA Model in Internet Plus.”

           Mobile Information Systems, May, 1–10.  https://doi.org/10.1155/2022/9137006.

          


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri