บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการโดยมีค่าใช้จ่าย 

 

บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการโดยมีค่าใช้จ่าย

บริการ

การเข้าถึงบริการ

1. บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์

- บริการหนังสือวิชาการ หนังสืออ้างอิง วารสารวิชาการ วารสารกึ่งวิชาการ วารสารทั่วไป จุลสาร หนังสือพิมพ์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ 20 บาท ต่อ คน ต่อ วัน

2. บริการห้องสมุดและมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 1,500 บาท           ค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท (จะคืนเงินค่าประกันสิ่งพิมพ์เมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก)

2. บริการไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (PDF File) ของทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์

- บริการไฟล์เอกสารฉบับเต็มบทความวิชาการ

เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด หรือใช้บริการออนไลน์ ได้ที่ https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/services/interlibrary-loan

อัตราค่าบริการ เรื่องละ 50 บาท

- บริการไฟล์เอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์ในประเทศและต่างประเทศ

เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด หรือใช้บริการออนไลน์ ได้ที่ https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/services/interlibrary-loan

อัตราค่าบริการ เรื่องละ 50 บาท

3. บริการขอสำเนาเอกสารทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์

 

- บริการสำเนาเอกสารทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ (ทั้งนี้ให้บริการตามเงื่อนไขที่สำนักหอสมุดกำหนด และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน)

เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด หรือใช้บริการออนไลน์ ได้ที่ https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/services/interlibrary-loan

อัตราค่าบริการ หน้าละ 2 บาท และค่าจัดส่งเอกสารคิดค่าบริการตามจริง

4. บริการสแกนเอกสารทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์

- บริการสแกนเอกสารทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ (ทั้งนี้ให้บริการตามเงื่อนไขที่สำนักหอสมุดกำหนด และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน)

เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด หรือใช้บริการออนไลน์ ได้ที่ https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/services/interlibrary-loan

อัตราค่าบริการ หน้าละ 10 บาท

5. บริการยืมใช้คอมพิวเตอร์ประเภทคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Personal Computer)

- บริการให้ยืมใช้คอมพิวเตอร์ประเภทคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดมีให้บริการ

เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

อัตราค่าบริการ 20 บาท ต่อ ชั่วโมง

 


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri