2021 Info book borrowing

การยืมหนังสือ (Check out)

 1. การยืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัติโนมัติ (Self-Check Machine)
  • คลิก “ยืม”
  • สแกนบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัวและตรวจดูชื่อ-สกุลที่หน้าจอให้ถูกต้อง
  • นำหนังสือที่ต้องการยืมวางบนแท่นวางหนังสือ
  • ตรวจดูรายชื่อหนังสือทั้งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนคลิก “ยืนยัน”
  • รับใบบันทึกรายการและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 1. ยืมหนังสือกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 หรือชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

การต่ออายุการยืมหนังสือ (Renew)

  • สามารถยืมต่อหนังสือได้ก่อนกำหนดวันส่งคืน 2 วัน
  • ยืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด หรือที่ https://intanin.lib.ku.ac.th/patroninfo~S0
  • คลิกเลือก เมนู My Library Account / Renew
  • คลิกเลือก ยืมต่อด้วยตนเอง (หนังสือวิชาการ / Laptop) และดูข้อมูลการยืมของคุณ Renew (Academic Books / Laptop & view your info)
  • พิมพ์ชื่อ-นามสกุล และบาร์โค้ดบนบัตรสมาชิก แล้วคลิก Submit
  • คลิกเลือกรายการหนังสือที่ต้องการยืมต่อและ คลิก   

*** สามารถยืมหนังสือต่อด้วยตนเองได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะมีผู้จองใช้หนังสือ เฉพาะหนังสือของสำนักหอสมุด มก. บางเขนเท่านั้น ไม่รวมหนังสือห้องสมุดคณะและวิทยาเขต***

 • หรือ นำหนังสือมายืมต่อที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 หรือชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

การคืนหนังสือ (Check in)

 1. คืนหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 หรือชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
 2. คืนหนังสือที่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ (Book drop) ภายในวันกำหนดส่งคืนจึงจะไม่เสียค่าปรับ (รับคืนเฉพาะหนังสือของสำนักหอสมุด มก. บางเขนเท่านั้น)

การบันทึกและเรียกดูประวัติข้อมูลการยืม

 • เข้าฐานข้อมูลทรัพยากรสำนักหอสมุด หรือที่ https://intanin.lib.ku.ac.th/patroninfo~S0
 • คลิกเลือก เมนู My Library Account / Renew
 • คลิกเลือก ยืมต่อด้วยตนเอง (หนังสือวิชาการ / Laptop) และดูข้อมูลการยืมของคุณ Renew (Academic Books / Laptop & view your info)
 • พิมพ์ชื่อ-นามสกุล และบาร์โค้ดบนบัตรสมาชิก แล้วคลิก Submit
 • คลิกที่ My Reading History
 • คลิกที่ Opt In หลังจากนี้เมื่อมีการยืมหนังสือข้อมูลการยืมจะถูกบันทึกเข้า My Reading History โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อต้องการยกเลิกการเก็บประวัติการยืม คลิกที่ Opt out


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri