ผู้ใช้บริการสามารถยืมได้ 2 วิธี คือ

 1. การยืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัติโนมัติ สำนักหอสมุดได้จัดให้มีเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-Check Machine) สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ และห้องสมุด Eco-Library

  ขั้นที่ 1 –คลิก “ยืม”
  ขั้นที่ 2 – สแกนบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัวและ ตรวจดูชื่อ-สกุลที่หน้าจอให้ถูกต้อง
  ขั้นที่ 3 – นำหนังสือที่ต้องการยืมวางบนพื้นที่ที่กำหนด (วางได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม) เครื่องจะทำการยืม Check-out หนังสือ กรุณาตรวจดูรายชื่อหนังสือจากหน้าจอว่าถูกต้องครบถ้วน
  ขั้นที่ 4 – คลิก “ยืนยัน”
  ขั้นที่ 5 – รับใบบันทึกรายการ และกรุณาเก็บใบบันทึกรายการไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการยืมหนังสือเพื่อแสดงก่อนออกจากห้องสมุด

 2. นำหนังสือมายืมที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 หรือชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
  การต่ออายุการยืมหนังสือ

  นิสิต/บุคลากรสามารถทำการยืมต่อหนังสือได้ก่อนกำหนดวันส่งคืน 2 วัน (สำหรับอาจารย์ สามารถทำการยืมต่อหนังสือได้ก่อนกำหนดวันส่งคืน 7 วัน)
  ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อได้ 2 วิธี คือ
  1. ยืมต่อด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ –> My library account –> Renew & view your info
  2. นำหนังสือมายืมต่อที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 หรือชั้น 3  อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

  การคืนหนังสือ
  1. นำหนังสือมาคืนได้ที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 หรือชั้น3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ --> My
  2. นำหนังสือมาหย่อนใส่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ ภายในวันกำหนดส่งคืน จึงจะไม่เสียค่าปรับซึ่งตู้รับคืนหนังสือตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
  (รับคืนเฉพาะหนังสือเท่านั้น)

  การบันทึกและเรียกดูประวัติข้อมูลการยืม
  ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูประวัติข้อมูลการยืมดูบันทึกข้อมูลการยืมโดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดการเก็บข้อมูลการยืม

  ขั้นที่ 1 – เปิดการเก็บข้อมูลการยืม โดย เข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรสำนักหอสมุด
  ขั้นที่ 2 –คลิกที่ My library account –> Renew & view your info
  ขั้นที่ 3 –พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และ บาร์โค้ดบนบัตรนิสิต/บุคลากร แล้วคลิก Submit
  ขั้นที่ 4 –เมื่อเข้าสู่ข้อมูลทะเบียนสมาชิกห้องสมุด แล้วให้คลิกที่ My Reading History
  ขั้นที่ 5 –คลิกที่ Opt in หลังจากนี้ เมื่อมีการยืมหนังสือ ข้อมูลการยืมจะถูกบันทึกเข้า My Reading History โดยอัตโนมัติ


  2. ดูบันทึกข้อมูลการยืมดูประวัติข้อมูลการยืม

  ขั้นที่ 1 –เข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรสำนักหอสมุด
  ขั้นที่ 2 – คลิกที่ ดู My library account –> Renew & view your info
  ขั้นที่ 3 –พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และ บาร์โค้ดบนบัตรนิสิต/บุคลากร แล้วคลิก Submit
  ขั้นที่ 4 –เมื่อเข้าสู่ข้อมูลทะเบียนสมาชิกห้องสมุด แล้วให้คลิกที่ My Reading History

 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website