Search for all KU Library catalog, databases subscribed by KU and OHEC,
eBooks, eJournals, including all faculty and campus library

Keyword Title Authorออกจากระบบ /LOGOUT (Ezproxy) 


2ebook 25

2ebook Digital Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา เช่น ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี เป็นต้น โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์บนอุปกรณ์พกพา iOS (iPad/iPhone), Androidสามารถสืบค้น อ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดเป็นหน้าหรือทั้งฉบับไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาเพื่ออ่าน off-line โดยการใช้งานผ่าน App เปรียบเหมือนการยืมหนังสือออกจากระบบห้องสมุด 1 user ยืมได้ 6 เล่ม ระยะเวลาการยืมมีกำหนด 3 วัน โดยเมื่อครบกำหนดยืม หนังสือจะหายไปจาก Bookshelf ของผู้ยืมโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ: การเข้าใช้งานครั้งแรกต้องอยู่ในเครือข่ายนนทรี หรือ ผ่านการเชื่อมต่อ  VPN เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้แล้ว การใช้งานครั้งต่อไป สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องอยู่ในเครือข่าย

--คู่มือการใช้แบบละเอียด

2ebook Digital Library
A collection of of thai ebooks in various subjects. 


academic search ultimate2

Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 66

Academic Search Ultimate offers access to resources cited in key subject indexes. The combination of academic journals, magazines, periodicals, reports, books and videos meets the needs of scholars in virtually every discipline ranging from astronomy, anthropology, biomedicine, engineering, health, law and literacy to mathematics, pharmacology, women’s studies, zoology and more.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ] 

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารการประชุม ที่จัดพิมพ์โดย Association for Computing Machinery (ACM) เนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
จำนวนวารสาร : 1,143 ชื่อ

หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 66


ACM Digital Library (Association for Computing Machinery), a major source in advancing the skills of information technology professionals and students worldwide. Today, our 75,000 members and the public turn to ACM for the industry's leading Portal to Computing Literature, authoritative publications and pioneering conferences, providing summary, review and full text from 1985 to present. This database consist with Journals, Magazines, Transactions, Proceedings, Newsletters, Publications by Affiliated Organizations, Special Interest Groups (SIGs).

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


 

ACS Publications เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก American Chemical Society Journal (ACS) รวบรวมบทความและงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่มและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full-Text) และ รูปภาพ (Image) นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลนี้ได้จากการบอกรับ 2 ส่วน คือ

1. สป.อว. บอกรับ วารสาร 53 รายชื่อ เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน
2. สำนักหอสมุด มก. บอกรับ วารสารฉบับย้อนหลัง  22 รายชื่อ เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ตั้งแต่ปี 1879-1995
 
ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. 65--31 ธ.ค. 66

ACS Publications Full-text journals from the American Chemical Association. The ACS (American Chemical Society) Web Editions electronic journal service and ACS Jomlessurnal Archives provides sea access to the full text of online journals published by ACS Publications back in some cases over 120 years to volume one.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


APS Journals  วารสารสาขาฟิสิกส์ของสำนักพิมพ์ American Physical Society ให้ข้อมูลบรรณานุกรมสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม
วารสารที่บอกรับ จำนวน 10 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาปี 2011-ปัจจุบัน
-->>ดูรายชื่อวารสาร

หมายเหตุ: สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566

 APS Journals selected journals of the American Physical Society (APS). It provides access to full-text of 10  APS journals from 2011 to present.


 

ASCE  ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร 36 ชื่อ ซึ่งจัดพิมพ์โดย ASCE (The American Society of Civil Engineers ) ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ 1984-ปัจจุบัน สามารถเรียกดูตามรายชื่อวารสาร สืบค้นจากฐานข้อมูลทั้งหมด หรือ สามารถสืบค้นจากวารสารเฉพาะชื่อใดชื่อหนึ่งได้ นอกจากนี้ยังโยงไปสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากฐานข้อมูล Civil Engineering Database (CEDB) โยงไปยังเอกสารอ้างอิงจากฐานข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย
**บอกรับวารสารเป็นรายชื่อ 1 ชื่อเรื่อง คือ Journal of Water Resources Planning and Management

-->>รายชื่อวารสาร

หมายเหตุ: สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2566

ASCE Provides full-text online access to the 36 journals published by the ASCE (American Society of Civil Engineers). All journal articles are presented in PDF format and may be browsed or searched, either individually or collectively. An additional feature to the ASCE Online journals is the ability to search all publications using the Civil Engineering Database. The database covers ASCE documents published since 1970 and provides access to all the journals, conference proceedings, books, standards, manuals, magazines, and newspapers.


 

ASME ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก American Society of Mechanical Engineers (ASME) ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร 30 ชื่อ ตั้งแต่ปีพิมพ์ 2000-ปัจจุบัน ทั้งในรูปไฟล์ HTML, PDF และ แบบไฟล์ที่ได้รับการบีบอัดให้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก (Zipped file)

-->รายชื่อวารสาร

ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566


ASME Online access to the American Society of Mechanical Engineers' journals. Full text access to 30  ASME titles from 2000 to present and available in HTML, PDF and Zipped file.


Audiobook Collection (EBSCOhost)ฐานข้อมูลหนังสือเสียง (Audiobooks) ให้ข้อมูลหนังสือวรรณกรรมภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือเสียงได้ โดยสมัครสมาชิก (Create account) เพื่อยืมหนังสือ แล้วจึงติดตั้ง Mobile Application ชื่อ EBSCO Audiobooks  เพื่อใช้ในการฟังหนังสือเสียงที่ทำการยืมแล้ว โดยปัจจุบันกำหนดให้ยืมหนังสือได้นาน 1 วัน / เล่ม 

- Create a new Account 
- ดาวน์โหลดApp  [ iOS / Android ]
-
ตัวอย่างการสืบค้น

Audiobook Collection (EBSCOhost) , Provides access to 30 selected audiobook titles . User need to sign in or create account for borrow and download audiobook. Loan period is 24 hours / title.

 - Create a new Account 
-  Download App  [
iOS / Android ]
-  User Guidebookdose logo 60


Bookdose Path แอปพลิเคชันที่รวบรวมหนังสือภาษาไทยจากหลายสำนักพิมพ์ มาให้ใช้บริการกันในรูปแบบ e-book สามารถสืบค้น และยืม-คืนได้ด้วยตนเอง ช่วยให้สามารถอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต อีกทั้งยังรองรับการทำงานทั้งแบบ Online และ Offline นอกจากนี้ยังมาพร้อมฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ เช่น การทำบุ๊คมาร์ค (Bookmark) การจดบันทึก (Note) การแชร์หนังสือเพื่อแนะนำให้กับเพื่อน ๆ บนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น [ปัจจุบันมีหนังสือให้บริการ จำนวน 93 ชื่อเรื่อง]


นิสิต และบุคลากร มก. ที่สนใจใช้งาน Bookdose PATH สามารถทำได้ดังนี้

1) ขอรับรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานได้ที่ https://forms.gle/ao8QK4Wy1wqWyg1j9

2) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Bookdose PATH" (จาก App Store หรือ Google Play) หรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ https://bookdosepath.com

งื่อนไขการใช้บริการ
--ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน สามารถยืมหนังสือได้สูงสุด 3 เล่ม ระยะเวลาการยืม 7 วัน
--หากไม่ต้องการใช้ e-book แล้ว สามารถนำหนังสือออกจากชั้นวางของตนเอง เพื่อเป็นการคืนก่อนกำหนด


Business Source Ultimate

Business Source Ultimate เป็นฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจ ให้ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสาร นิตยสารและสิ่งตีพิมพ์ทางการค้า ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ.1886 ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี, การบริหาร, การธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล, การจัดการ และ การตลาด โดยให้ข้อมูลทั้งบทความวารสารวิชาการ กรณีศึกษา, รายละเอียดอุตสาหกรรม, การวิเคราะห์ SWOT, รายงานการวิจัยตลาด, ความเห็นต่อสินค้า, ข่าว, Country Report, และ Video clips บทสัมภาษณ์ผู้นำและนักวิเคราะห์ธุรกิจ จาก Associated Press เป็นต้น
--รายชื่อวารสาร (Journal Title List)

หมายเหตุ: สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567

Business Source Ultimate works for your students like a solid business plan – it offers an unprecedented wealth of peer-reviewed, full-text journals and other resources that provide historical information and current trends in business that spark discussion on future developments and changes in the business world.


 

CABI Digital Library

CABI Digital Library (เดิม CAB Direct) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม จัดทำและผลิตโดย CAB International ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร ป่าไม้ อาหารและโภชนาการ สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลมากกว่า 4.5 ล้านรายการ จากวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ มากกว่า 10,000 รายชื่อ ตั้งแต่ปี 1973-ปัจจุบัน

CABI Digital LibraryCABI Digital Library (Formerly known as CAB Direct) provides a Database publishes by CAB International, covering abstract and full text in Agriculture, Forestry, Food and Nutrition, the Environment, Veterinary Medicine and related disciplines. It contains over 4.5 Million Records, form over 10,000 applied life science journals, books, conference proceedings and other documents, and a comprehensive archive back to 1973.


 

CAB eBooks ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร (Agricultural) สัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ (Animal and Veterinary Sciences) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) สุขภาพ อาหารและโภชนาการ (Human Health, Food & Nutrition) สันทนาการและการท่องเที่ยว (Leisure and Tourism) พืชศาสตร์ (Plant Sciences) ครอบคลุมปีพิมพ์ ค.ศ.2008-2016

จำนวนหนังสือ : 393 ชื่อ

CAB eBooks, provides a unique opportunity to access CABI’s prestigious titles in an easy-to use format. Books are indexed and retrievable as chapters, ensuring that a search of available titles will return the most relevant results and save you valuable time.

-->CABI (All collections)


 

CABI Animal


CABI Animal Health and Production Compendium
สารานุกรมโรคสัตว์และการผลิตสัตว์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านสัตวบาล (Animal husbandry), โภชนาการของสัตว์ (Nutrition of livestock), สัตว์ปีก (Poultry)

CABI Animal Health and Production Compendium (AHPC), The AHPC is an encyclopedic, mixed-media, one-stop shop for information on animal diseases, their pathogens and vectors, as well as animal husbandry, genetics and nutrition of livestock and poultry species and breeds. In recognition of their close association, the Compendium links knowledge on health, disease, food safety and quality, and husbandry aspects of livestock and poultry production.

-->CABI Compendium (All Subject)


 

CABI Aquaculture


CABI Aquaculture Compendium
สารานุกรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Aquatic animal), สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง, การค้าสัตว์น้ำจืด, การให้อาหารและการป้องกันโรคของสัตว์น้ำจืด

CABI Aquaculture Compendium, An encyclopedic, mixed media resource covering all aspects of aquaculture. It addresses issues of aquatic animal and plant production, natural resources and environment, biodiversity, trade, food security and safety, poverty alleviation, livelihoods and much more.

-->CABI Compendium (All Subject)


 

CABI Crop


CABI Crop Protection Compendium
สารานุกรมการป้องกันพืช ครอบคลุมเนื้อหาด้านศัตรูพืช (Plant diseases) แมลงศัตรูพืช ได้แก่ แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ แมลงที่นำโรคไปสู่พืช แมลงที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชและวัชพืช (Weed)

CABI Crop Protection Compendium, The Crop Protection Compendium (CPC) is an encyclopaedic resource that brings together a wide range of different types of science-based information on all aspects of crop protection. It comprises detailed datasheets on pests, diseases, weeds, host crops and natural enemies that have been sourced from experts, edited by an independent scientific organization, and enhanced with data from specialist organizations, images, maps, a bibliographic database and full text articles.

-->CABI Compendium (All Subject)


 

CABI Forestry


CABI Forestry Compendium
สารานุกรมทางด้านการวิทยาการป่าไม้หรือวนศาสตร์ วนเกษตร วิชาการรักษาป่าไม้ การจัดการป่าไม้ในด้านทำไม้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าที่มีผลกระทบต่อการรักษาป่าไม้

CABI Forestry Compendium, The Forestry Compendium is a compilation of knowledge on forestry. It has a comprehensive, worldwide coverage on tropical, subtropical, temperate and boreal tree species of major economic importance, and lesser-known species of local importance. It also covers in detail many of the pests that damage these trees. It is a reference tool, which provides a basis for informed selection of woody species for a variety of uses, including for trials in plantation, agroforestry and natural forest systems.

-->CABI Compendium (All Subject)


 

CABI Horticulture


CABI Horticulture Compendium
สารานุกรมครอบคลุมเนื้อหาด้านพืชสวน พืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ให้ข้อมูลภาพ บรรณานุกรม บทความฉบับเต็มจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

CABI Horticulture Compendium, The Horticulture Compendium is a searchable compilation of knowledge on horticulture crops, including fruits, vegetables and commodity crops. It covers a global range of major horticulture crops together with lesser-known minor crop species of emerging importance. Key topic chapter-like articles compliment detailed crop datasheets and explore concepts such as food safety, harvesting and post-harvesting issues. Basic information is given on relevant pests that might damage these crops.

-->CABI Compendium (All Subjects)


 

Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations จำนักหอสมุดบอกรับหนังสือจำนวน 169 ชื่อเรื่อง

Cambridge Books Online , This collection provides access to 169 e-book titles.The disciplines covered include: Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations.


 

 

EBSCO eBook Collection (เดิม NetLibrary) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ประกอบด้วยหนังสือที่ สกอ. จัดซื้อ 5,962 ชื่อเรื่อง สำนักหอสมุดจัดซื้อ 120 ชื่อเรื่อง หนังสือที่ให้บริการฟรี 3,400 ชื่อเรื่อง เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปไฟล์ PDF การสืบค้นสามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน (unlimited users) การเข้าถึงฉบับเต็มของหนังสือแต่ละเล่มดูได้จากข้อมูลในส่วนของ Concureent user การสั่งพิมพ์ หรือบันทึก สามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 100 หน้า กรณีต้องการบันทึกไฟล์ (Download) ผู้ใช้งานต้อง Sign in เข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ โดยระบบกำหนดเวลาให้ยืมได้ 7 วัน (เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)

จำนวนหนังสือ : 9,482 ชื่อเรื่อง

Download
- Acrobat Reader (อ่านไฟล์ PDF)
- Adobe Digital Edition (อ่านหนังสือแบบ Off-line)
- ตัวอย่างการสืบค้น

EBSCO eBook Collection (formerly NetLibrary), provides 5,962 electronic books subscribed by the Higher Education Commission and 3,400 publicly accessible eBooks covering a wide range of subject areas. Users can search the text for key terms or browse the table of contents and read the book online.


 

EBSCO Open Dissertations ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตั้งแต่ปี 1955- ปัจจุบัน

EBSCO Open Dissertations is a collaboration between EBSCO and BiblioLabs to increase traffic and discoverability of ETD research. This new collaboration extends the work started in 2014, when EBSCO and the H.W. Wilson Foundation created American Doctoral Dissertations which contained indexing from the H.W. Wilson print publication, Doctoral Dissertations Accepted by American Universities, 1933-1955. In 2015, the H.W. Wilson Foundation agreed to support the expansion of the scope of the American Doctoral Dissertations database to include records for dissertations and theses from 1955 to the present.


 

econlit2

EconLit™ with Full Text เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน รวบรวมข้อมูลจากวารสารจำนวนมากกว่า 600 ชื่อ นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินอีกจำนวนมาก

หมายเหตุ: สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ 1 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

EconLit™ with Full Text contains all of the indexing available in EconLit, plus full text for nearly 600 journals, including the American Economic Association journals with no embargo (American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives, and the four American Economic Journal titles). This database also contains many non-English full-text journals in economics and finance. Volume and issue browsing is available for all full-text journals.


 Emerald eBook Series ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Series Collections สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสือชุด 85 ชื่อเรื่อง จาก 15 หัวเรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านปริหารและการจัดการ ปี 2011 และปี 2012


Emerald eBook Series Provides access to 85 book series from 15 subject areas published in 2011-2012.
Emerald Emerging Markets Case Studies Collection (EEMCS) รวบรวมกรณีศึกษาด้าน business decision making and management development ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วจากสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก ปี 2011 และปี 2012

Emerald Emerging Markets Case Studies Collection (EEMCS) is an online collection of peer-reviewed case studies focusing on business decision making and management development throughout key global emerging markets.

[Title List]


 

emerald insight

Emerald Management   ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Accounting, Finance & Economics 2) Business, Management & Strategy 3) Tourism & Hospitality Management 4) Marketing 5) Information & Knowledge Management 6) HR, Learning & Organization Studies 7) Operations, Logistics & Quality 8) Property Management & Built Environment 9) Public Policy & Environmental Management


หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 66

Emerald Management, E-journals from emerald publishing and provides access to 210 journal titles from 9 subject areas: 1) Accounting, Finance & Economics 2) Business, Management & Strategy 3) Tourism & Hospitality Management 4) Marketing 5) Information & Knowledge Management 6) HR, Learning & Organization Studies 7) Operations, Logistics & Quality 8) Property Management & Built Environment 9) Public Policy & Environmental Management

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ]engineer source
Engineering Source เป็นฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง และดรรชนีและสาระสังเขปของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการอีกเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง

Engineering Source is the premier database for professionals and researchers across all engineering disciplines, including biomedical, civil, electrical, mechanical, environmental and software. It includes hundreds of full-text engineering journals, magazines and trade publications, plus books, conference papers and more.


หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค. 65-31 ธ.ค. 66

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ]


 

Gale Virtual Reference Library  ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารานุกรมและหนังสืออ้างอิงเฉพาะทางในทุกๆ สาขาวิชา ครอบคลุมปีพิมพ์ 2004 เป็นต้นไป

จำนวนหนังสือ: 196 ชื่อเรื่อง

Gale Virtual Reference Library, Provides online access to full text of 59 reference works from Gale and other publishers. Books can be displayed in HTML with active hyperlinks, or as PDF facsimiles of pages from the original print edition. Individual titles are arranged by subject category and also appear in Search Tools. Searching can be done within an individual title, or across the entire collection.


 

hibrary logo 70

Hibrary แอปพลิเคชัน ห้องสมุดออนไลน์ (E-library) เป็นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์บอกรับร่วมกัน เพื่อให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย ผู้ใช้สามารถอ่าน E-book คุณภาพจากสํานักพิมพ์ต่างๆ ครอบคลุมในหลายหมวดหมู่ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อาหารและสุขภาพ เป็นต้น สามารถเข้าถึง E-book ที่สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับวิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว รองรับการทํางานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ในระบบปฏิบัติการ android และ iOS
** ปัจจุบันมีหนังสือที่จัดหาโดยวิทยาเขตบางเขน จำนวน 328 รายการ [ดูรายชื่อ]

ระยะเวลาบอกรับ:  1 กรกฎาคม 2566- 30 มิถุนายน 2567

งื่อนไขการใช้บริการ
1. สมัครเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ https://elibrary-kulc.hibrary.me หรือแอพลิเคชั่นเคชั่น Hibrary ด้วยอีเมล์ @ku.th หรือ @ku.ac.th (สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันเปิดให้บริการเป็นต้นไป)
2. จำกัดจำนวนผู้ใช้งานวิทยาเขตบางเขน 3,000 user หากมีผู้สมัครใช้งานเกิน 3,000 user ผู้ดูแลระบบจะลบผู้ใช้งานที่ไม่มีการใช้งานแล้วออกไป
3. การยืม-คืน กำหนดให้ยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม ระยะเวลายืม 7 วัน
4. สามารถใช้งานทรัพยากรในฐานข้อมูลร่วมกับวิทยาเขตอื่นๆ ได้


IEEE/IEE Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลทีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูลคือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านรายการ จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน การเข้าใช้งาน สามารถเข้าสืบค้นและเรียกเอกสารฉบับเต็มพร้อมกันครั้งละ 5 คน

หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 66


IEEE/IEE Electronic Library (IEL ) contains more than 2 millions full-page PDF images from the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE "eye-triple-E") and the Institution of Electrical Engineers (IEE). IEEE helps global advance in creating, developing, integrating, sharing, and applying knowledge about electrical engineering and information technologies and sciences from approximately 666,000 full-text conference papers, articles from transactions, proceedings, journals, and magazines from over 12,000 IEEE/IEE publications available since 1988 as well as all current IEEE technical standards. (5 Users)

[รายชื่อสิ่งพิมพ์ที่บอกรับ-Title List]


 

IET Digital Library  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ The Institution of Engineering and Technology จำนวน 429 ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ 1979-2015 เนื้อหาครอบคลุม 8 สาขาวิชา ได้แก่ Electromagnetic Waves, Energy Engineering (incl. Renewables) , Control, Robotics & Sensors , Radar, Sonar & Navigation , Materials, Circuits & Devices , Telecommunications ,History & Management of Technology , Computing  สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

IET Digital Library, provides access to a collection of e-books published by the Institutionof Engineering and Technology, for those in the profession of Engineering and technology with concerned contents such as Circuits, Devices and Systems, Computing, Control Engineer, Electromagnetic Waves, and History & Management of Technology, etc. There are more than 429 titles of e-Books published during 1979-2015.


 


iQNewsClip เป็นบริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ โดยตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนมากกว่า 36 ฉบับ สืบค้นย้อนหลังได้ถึงมิถุนายน 2549 โดยให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ โดยสามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ มีการจัดหมวดหมู่ของข่าวตามหลักบรรณารักษ์ศาสตร์ พร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบ Full Text Search (ค้นหาข่าวทั้งจากหัวข้อและเนื้อหาของข่าว) โดยสามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกัน 5 คน [Login อัตโนมัติ]
--สิทธื์การเข้าใช้งาน : โควต้าการเรียกดูข่าวได้ 45,000 hits ต่อ ไตรมาส
--แหล่งข้อมูลบน IQNewsclip ประกอบด้วยข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์, เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ของสื่อหนังสือพิมพ์ และ Facebook Fanpage ของสื่อหนังสือพิมพ์

[วิธีใช้งาน] [ตัวอย่างการสืบค้น]

ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566

 iQNewsClip is an on-line news clipping Service that offers news clipps from more than 36 newspapers. All news clips are presented in clean and clear formats available in color and black & white. Each clip is indexed and categorized to accommodate your specific requirements, together with full text search functions. Access to this database is limited to 4 concurrent users.
 

KU E-Thesis วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog) เช่นเดียวกับการสืบค้นหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปนิสิตและบุคลากร มก. สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ โดยใช้เครื่องที่ให้บริการในสำนักหอสมุด  กรณีสืบค้นจากนอกสำนักหอสมุด สามารถเข้าใช้โดยผ่าน EZproxy ส่วนบุคลากรจากสถาบันอื่นสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็มได้จากฐานข้อมูล TDC หรือ ขอใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดหรือมาติดต่อด้วยตัวเองตามเวลาทำการของห้องสมุด

[ตัวอย่างการสืบค้น]


KU E-Thesis, Kasetsart University dissertations and theses can be searched and downloaded PDF full-text via KU Library Catalog. KU E-Thesis full-text is restricted to KU students and staff only. For public users please go to TDC database to get KU Thesis full-text or use Inter-Library Loan service or contact directly at the KU Library.

[Search Guide]


 

tcdc material
Material Mapping ฐานข้อมูลย่านวัสดุ บริการรวบรวมแหล่งข้อมูลและบริการวัสดุมากกว่า 15 ย่านการค้าสำคัญของกรุงเทพฯ คือ เจริญรัถ,เสือป่า,บ้านหม้อ,คลองถม,บรรทัดทอง, สำเพ็ง,พาหุรัด,สะพานขาว,วงเวียน22,วงเวียนโอเดียน,ภูเขาทอง,ท่าพระจันทร์,สยาม,บางรัก,บางโพ ซึ่งในแต่ละย่านจะมีเอกลักษณ์ของวัสดุและ
การนำไปใช้ที่แตกต่างกันไป โดยเหล่านักสร้ างสรรค์สามารถสรรหาและเลือกซื้อวัสดุมาใช้ในงานออกแบบสาขาต่างๆ ด้ วยการสืบค้นตามย่านประเภทวัสดุและการใช้งานได้ ซึ่งจะมีข้อมูลติดต่อร้านค้า รวมถึงแผนที่ที่จะพาคุณไปร้านนั้นๆได้อย่างสะดวกผ่านเว็บไซต์

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลในโครงการ mini TCDC link ติดต่อขอใช้งาน ณ สำนักหอสมุดชั้น 1 โซนอินเทอร์เน็ต


 

MCX Database 15
Material ConneXion Database ฐานข้อมูลวัสดุต่างประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลนวัตกรรมวัสดุระดับโลกแห่งแรกของเอเชียมีนวัตกรรมระดับโลกกว่า 8,000 รายการที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมีตัวอย่างวัสดุให้ได้ สัมผัสจริงกว่า 2,000 รายการ และมีวัสดุใหม่ในทุกๆ เดือน เพื่อเปิดมุมมองการเลือกใช้วัสดุและอัพเดทเทรนด์วัสดุให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุเพื่อการออกแบบ และช่วยเปิดโลกวัสดุอันจะนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จริง

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลในโครงการ mini TCDC link ติดต่อขอใช้งาน ณ สำนักหอสมุดชั้น 1 โซนอินเทอร์เน็ต


National Geographic Virtual Library ฐานข้อมูลหนังสือ นิตยสาร แผนที่ รูปภาพและวิดีโอ จากสมาคม National Geographic ในหัวเรื่องด้าน Animals, Environment, History, People and Culture, Science and Technology สามารถดูข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1888-ปัจจุบัน และใช้งานบน Smart Phone ได้

ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566

National Geographic Virtual Library, This collection brings together a complete archive of National Geographic magazine – every page of every issue – along with a cross-searchable collection of National Geographic books, maps, images, and videos.


 

 


oxford 60


Oxford Scholarship Online เป็นฐานข้อมูลหนังสืออืเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press เนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา

จำนวนหนังสือ: 141 ชื่อเรื่อง

Oxford Scholarship Online , an eBook platform provides access to 141 eBooks titles published in full-text by Oxford University Press that have been purchased by the Kasetsart University Library.


 

passport GMID 99
Passport GMIDระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์แบบบูรณาการ นำเสนอข้อมูลข่าวกรองสำคัญๆ เกี่ยวกับธุรกิจอย่างครบวงจร คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศนับพันรายการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักวิเคราะห์ของยูโรมอนิเตอร์ใช้เมื่อเริ่มโครงการวิจัยชิ้นใหม่ พร้อมทั้งสามารถสนทนาได้โดยตรงกับสมาคมการค้าชั้นนำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมุมมองใหม่ต่อประเทศ บริษัท รูปแบบการดำเนินชีวิต

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลในโครงการ mini TCDC link ติดต่อขอใช้งาน ณ สำนักหอสมุดชั้น 1 โซนอินเทอร์เน็ต


Sage Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสำนักพิมพ์ Sage Publications โดยในปีปัจจุบัน สำนักหอสมุด มก. บอกรับวารสารจำนวน 741 รายชื่อ ครอบคลุมเฉพาะสาขา Social Science and Humanities เท่านั้น สามารถเข้าใช้วารสารฉบับเต็ม (Full-text) ได้ตั้งแต่ปี 1999- ปัจจุบัน

นอกจากนี้ สำนักหอสมุดยังคงบอกรับวารสาร 4 รายชื่อ ได้แก่ Food and Nutrition Bulletin, Journal of Feline Medicine and Surgery, Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, และ Textile Research Journal 

หมายเหตุ: สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2566

SAGE Journals Online , a collection of online journals from Sage Publications. KU library now subscribed to 741 Journals (Social Sciences & Humanities) with full-text access from 1999-present.


 

ScienceDirect eJournals เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) โดยในปี 2565 ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเข้าใช้งานวารสารได้ 5 สาขาวิชา จากการบอกรับของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) บอกรับ 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Computer Science, Engineering, Social Sciences และสำนักหอสมุด มก. บอกรับเพิ่มในสาขา Biochemistry สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน


ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 66


ScienceDirect e-Journals is the online journal service of Reed-Elsevier and affiliated publishers. In 2022 The KU Library has a current license to access full-text of over 900 of the journal titles in 5 subjects, Agricultural and Biological Sciences , Computer Science, Engineering , Social Sciences and Biochemistry.

Full-text access: 2010-Present

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ]


 

Science Direct eBooks ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากหนังสือ (Books) และ หนังสือชุด (Book Series) มากกว่า 4,000 ชื่อเรื่อง ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. บอกรับ Science Direct e-books ครอบคลุมสาขาวิชาเกษตร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การอาหาร (Agricultural, Biological, and Food Science ) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ pdf ได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct

 Science Direct eBooks provides full-text access to over 4,000 e-books in Agricultural, Biological, and Food Science, which can be printed and saved as same as Science Direct journal articles.


 

scifinder n

SciFinder-n เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของฐานข้อมูล SciFinder ครอบคลุมแหล่งข้อมูลอ้างอิง สารเคมี ปฏิกิริยาเคมี รวมถึงข้อมูลสิทธิบัตรและขั้นตอนการสังเคราะห์ในสาขาเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


การเข้าใช้งาน SciFinder-n

1) ผู้ใช้ SciFinder เดิม ซึ่งมี username และ Password อยู่แล้วสามารถใช้รหัสชุดดังกล่าวในการเข้าใช้ SciFinder-n ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2) ผู้ใช้ใหม่ สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้ก่อน

--คลิกเพื่อลงทะเบียน

--คู่มือการลงทะเบียน

--
SciFinder vs SciFinder-n

--
SciFinderN-Flyer


SciFinder-n (new version of SciFinder) is a research discovery tool that allows college students and faculty to access a wide diversity of research from many scientific disciplines, including biomedical sciences, chemistry, engineering and materials science. The database includes bibliographic data and abstracts of journal articles and selected patents on all areas of chemistry and its applications, data on chemicals, their Registry number, different names, physical properties and reaction information. Existing SciFinder users could use the same ID and password to login. New users follow the SciFinder registration link below to register an ID.

Click Here for Registration
Guide for registration
-
-What's new in SciFinder-N


Scival logo2 60

SciVal เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลศักยภาพการวิจัย ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับนักวิจัย สามารถดูข้อมูลการเปรียบเทียบศักยภาพการวิจัย ดูแนวโน้มการวิจัย รวมทั้งดูข้อมูลความร่วมมือด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกรับฐานข้อมูล SciVal เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ทราบถึงศักยภาพการวิจัยของ มก. และในส่วนของผู้บริหารยังสามารถใช้ในการวางแผนนโยบายสำหรับการผลิตงานวิจัยได้อีกด้วย

อาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่ www.scival.com โดยใช้บัญชีของ SciVal ในการใช้งาน หากยังไม่มี สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ โดยคลิกที่ Create Account ภายใต้ IP Address ของ มก. (หรือผ่าน VPN กรณีไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัย)

SciVal, A web-based analytics solution with unparalleled power and flexibility that provides comprehensive access to the research performance of over 20,000 research institutions and their associated researchers from 230 nations worldwide. SciVal allows you to visualize your research performance, benchmark relative to peers, develop strategic partnerships, identify and analyze new, emerging research trends, and create uniquely tailored reports.


--Quick Start Scival Video
--การสร้างบัญชีผู้ใช้
--การดูข้อมูลผลงานนักวิจัย


 

SCOPUS ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา  รูปแบบการสืบค้นคล้ายกับฐานข้อมูลScience Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier Science เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุด บอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link, Blackwell เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะสามารถเรียก Full-text ได้ ในส่วน Login และ Password ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนฟรี หรือหากได้ลงทะเบียนกับ Science Direct ไว้แล้ว สามารถใช้ Login และ Password ชุดดังกล่าวกับ Scopus ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งรหัสผ่านดังกล่าวจะใช้สำหรับการใช้บริการพิเศษต่างๆของฐานข้อมูล เช่นการบันทึกคำค้น การเตือน (Alerts) เท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อเรียกเอกสารฉบับเต็ม
-->ตัวอย่างการสืบค้น

ระยะเวลาบอกรับ: 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567

SCOPUS is a comprehensive database for scientific, technical and medical information, containing approximately 14,000 titles titles from 4,000 publishers, and abstracts going back to 1966 . It provides searching capability, linking to full-text sources, cited references, saved search and alerting feature , and is the most comprehensive A&I database of scientific literature ever assembled. Full text links are available directly from the results list. (Click on “View at Publisher”: if KU Library subscribes to the title, the link should go directly to the full text of the article).


 

 

SpringerLink (E-journals) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน


หมายเหตุ: สป.อว.บอกรับ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 66

SpringerLink (E-Journals), provides full-text journals from SpringerLink and offers free access to tables of contents and abstracts of journals and book series. The contents are divided into 11 subject areas,from where you can access a broad range of information, covering Science and Technology, Health Science, Medical Engineering and law. In addition to the contents, you can also find editorial information, instructions for authors, news, and links to other sites of interest on each journal's website. Full text is available from 1997 to present.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


 

 

SpringerLink (E-books) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink โดยเป็นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ จำนวน 1,528 ชื่อเรื่อง สำนักหอสมุด กำแพงแสน จัดซื้อเฉพาะปีพิมพ์ 2009  จำนวน 3,900 ชื่อเรื่อง และสำนักหอสมุด บางเขน จัดซื้อจำนวน 5,167 ชื่อเรื่อง ปัจจุบันสำนักหอสมุดบอกรับฐานข้อมูล SpringerLink ครอบคลุมเฉพาะเอกสารประเภท Journals และ Books เท่านั้น เอกสารประเภทอื่นๆ เช่น Protocols, Proceedings, Series ห้องสมุดยังไม่ได้บอกรับ


SpringerLink (E-books) , Provides access to full-text books more than 5,167  titles from 1988-present, covering a various subject areas. This collection can be accessed 24 hours a day, seven days a week with unlimited users.


 

stash logo2 50
STASH ฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานประเภท visual effects และ animation projects ของนักออกแบบและศิลปินทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นจากทั่วโลก ที่มีฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ สามารถจุดประกายจินตนาการและเป็นแรงผลักดันให้เกิดไอเดียและการออกแบบผลงานใหม่ๆ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและคลิปวิดีโอที่อัปเดตทุกเดือน

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลในโครงการ mini TCDC link ติดต่อขอใช้งาน ณ สำนักหอสมุดชั้น 1 โซนอินเทอร์เน็ต


 

Taylor & Francis eBooks ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหนังสือ:  694 ชื่อเรื่อง

Taylor & Francis eBooks include 694 titles of electronic books from Taylor & Francis Publisher, covers humanities, social sciences, behavioral sciences. Science and other related fields.


 

Taylor & Francis Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลฉบับเต็มวารสาร 1,236 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปีพิมพ์ 1997-ปัจจุบัน


ระยะเวลาบอกรับ: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566

Taylor & Francis Journals, Provides access to over 1,236 online journals from the publisher Taylor & Francis. All articles are full text and each journal is searchable or browsable by issue.

Full-text available : 1997-Current


 

TDC (ThaiLIS Digital Collection) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารและหนังสือหายาก ที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นิสิตและบุคลากร มก. สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยได้จากฐานข้อมูลนี้  ส่วนบุคคลทั่วไปต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้

TDC (ThaiLIS Digital Collection) , Provides access to electronic format of dissertations, theses, journal articles and rare books from the university/institution libraries which are ThaiLIS (Thai Library Ingegrated System) members. For off-campus access, please use VPN. For public users, the download will be allowed after registration.


 

tcdc material
Thai Materials Database ฐานข้อมูลวัสดุไทย รวบรวมข้อมูลวัสดุที่น่าสนใจ มีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทักษะภูมิปัญญาของคนไทย รวมไปถึงข้อมูลผู้ผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และเป็นช่องทางการตลาด ทั้งยังเป็นการขยายองค์ความรู้ ด้านวัสดุและการออกแบบ โดยสามารถสืบค้นออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักออกแบบ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ในการนำไปใช้งานเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลในโครงการ mini TCDC link ติดต่อขอใช้งาน ณ สำนักหอสมุดชั้น 1 โซนอินเทอร์เน็ต


westlaw logo 30

Westlaw ฐานข้อมูลจาก Thomson Reuters เป็นฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของฐานข้อมูลด้านกฎหมายระดับโลก โดยมีฐานข้อมูลย่อยกว่า 28,000 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลคดี (แนวบรรทัดฐานของคำพิพากษา) กฎหมาย บทวิเคราะห์กฎหมาย สนธิสัญญาและอื่นๆ ข้อมูลจากประเทศ อาทิเช่น Australia, Canada, European Union (EU), Hong Kong, Korea, United States of America (USA) และ United Kingdom (UK) เป็นต้น
**เข้าใช้งานได้พร้อมกัน 100 user**

บอกรับ: สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2566

-->คู่มือการใช้


Westlaw is a global legal research library built on some of the world’s best legal information with over 28,000 databases of case law, legislation, law reviews, treaties.
(Limited to 100 users)

-->User Guide


 

wgsn logo 70
WGSN (World Global Style Network)ครื่องมือช่วยคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบริการเชิงพาณิชย์ที่มีอิทธิพลที่สุดอันดับต้นของโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และบรรณาธิการมากกว่า 300 คน จากหลากหลายทวีป เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องการออกแบบอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบในการแข่งขันและประสบความสำเร็จมากขึ้นในอนาคต

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลในโครงการ mini TCDC link ติดต่อขอใช้งาน ณ สำนักหอสมุดชั้น 1 โซนอินเทอร์เน็ต


 

Wiley eBooks หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering,Psychology, Social & Behavioral Sciences และ Veterinary Medicine

=> รายชื่อหนังสือทั้งหมด

 Wiley eBooks, Wiley Online Library eBook platform provides access to eBooks published by Wiley-Blackwell. The disciplines covered include: Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering, Psychology, Social & Behavioral Sciences and Veterinary Medicine.

=> Title Lists


 

 

Wiley Online Library ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals) จากสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 930 รายชื่อ ครอบคลุม 15 สาขาวิชา ผู้ใช้บริการสามารถใช้สืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่บอกรับได้ ตั้งแต่ปี 1998-ปัจจุบัน โดยรายการที่ปรากฎสัญลักษณ์รูปกุญแจ หมายถึงผู้ใช้บริการสามารถดูเนื้อหาเต็มของเอกสารรายการนั้นๆได้

Wiley Online Library provides online full text access to 930 journals. The journals cover a wide variety of disciplines including the health sciences, agricultural and animal sciences, business, economics, humanities, law, life sciences, medicine, physical sciences, psychology and the social sciences.


World Scientific eBooks ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ World Scientific Publishing  สำนักหอสมุดบอกรับหนังสือเฉพาะปีพิมพ์ 2012 จำนวน 5,154 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาทางสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ เป็นต้น

World Scientific eBooks, Provides access to electronic versionof 5,154 book titles from World Scientific Publishing published in 2012. World Scientific eBooks covers 16 subject areas; - Asian Studies, Business and Management, Chemistry, Computer Science, Economics and Finance, Engineering, Environmental Science, General Interest, Healthcare, Life Sciences, Materials Science, Mathematics, Medicine and Healthcare, Nanotechnology and Nanoscience, Nonlinear Science, Physics and Social Sciences.


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri