Search for all KU Library catalog, databases subscribed by KU and OHEC,
eBooks, eJournals, including all faculty and campus library

Keyword Title Authorออกจากระบบ /LOGOUT (Ezproxy) 


2ebook 25

2ebook Digital Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา เช่น ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี เป็นต้น โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์บนอุปกรณ์พกพา iOS (iPad/iPhone), Androidสามารถสืบค้น อ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดเป็นหน้าหรือทั้งฉบับไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาเพื่ออ่าน off-line โดยการใช้งานผ่าน App เปรียบเหมือนการยืมหนังสือออกจากระบบห้องสมุด 1 user ยืมได้ 6 เล่ม ระยะเวลาการยืมมีกำหนด 3 วัน โดยเมื่อครบกำหนดยืม หนังสือจะหายไปจาก Bookshelf ของผู้ยืมโดยอัตโนมัติ

--คู่มือการใช้แบบละเอียด

A collection of of thai ebooks in various subjects. 


 

access engineer2020 80
Access Engineering เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (e-Books) และวิดีโอ (Video) มีหนังสือในฐาน มากกว่า 600+ ชื่อเรื่อง มีเครื่องมือและสื่อต่างๆ ที่กี่ยวข้องกับ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น Calculators, Curriculum maps, DataVis material properties ,Engineering News, Graphs, Tables , Tutorials แสดงผลเอกสารฉบับ เต็มในรูป PDF file On Web [ใช้งานได้ในเครือข่าย มก. หรือ ผ่าน VPN เมื่ออยู่นอกเครือข่าย มก.]

Access Engineering is an engineering reference and teaching platform that delivers interdisciplinary engineering content integrated with analytical teaching and learning tools. Includes engineering textbooks, videos of engineering solutions, interactive graphs, and downloadable tables for data analysis. [Off-campus access available through VPN]


--Access Engineering Tutorial

--
AccessEngineering's DataVis

Trial: 3 Aug-30 Sept 2020


 


academic onefile select 30


Academic OneFile Select (Gale) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์และนิตยสารภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มไฟล์ HTML โดยสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มในรูปแบบของไฟล์ PDF HTML และ MP3

Academic OneFile Select (Gale) covers everything from art and literature to economics and the sciences. This resource for academic research integrates the full text of publications from across the disciplines and now includes vocational/technical titles. It provides indexing for more than 5,000 periodicals, more than 2,800 in full text, without any embargo.


--More details
 

academic search complete 70

Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวศาสตร์ สตรีศึกษา่ สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ

หมายเหตุ: สกอ.บอกรับ1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63 


Academic Search Complete is a multi-disciplinary database that covers vitually every area of academic study. It provides detail on bibiography, abstract and full text for more than 6,100 academic journals, including 5,100 peer-reviewed journals from 1887 to present.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


 

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารการประชุม ที่จัดพิมพ์โดย Association for Computing Machinery (ACM) เนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
จำนวนวารสาร : 1,143 ชื่อ
หมายเหตุ: สกอ.บอกรับ1 พ.ย 62 - 31 ต.ค 63


ACM (Association for Computing Machinery) is a major source in advancing the skills of information technology professionals and students worldwide. Today, our 75,000 members and the public turn to ACM for the industry's leading Portal to Computing Literature, authoritative publications and pioneering conferences, providing summary, review and full text from 1985 to present. This database consist with Journals, Magazines, Transactions, Proceedings, Newsletters, Publications by Affiliated Organizations, Special Interest Groups (SIGs).

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


 

ACS Publications เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่มและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full-Text) และ รูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1966
หมายเหตุ: สกอ. บอกรับ 1 ม.ค - 31 ธ.ค. 63

ACS Publications Full-text journals from the American Chemical Association. The ACS (American Chemical Society) Web Editions electronic journal service and ACS Jomlessurnal Archives provides sea access to the full text of online journals published by ACS Publications back in some cases over 120 years to volume one.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


 

AIP Journals ให้ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน ฟิสิกส์ ได้แก่ฟิสิกส์ทั่วไป ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์เคมี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

(สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

AIP Journals selected journals of the American Institute of Physics (AIP) and of the American Physical Society (APS). Users can access full-text of 11 AIP journals back to 2002. Also provides access to full-text of 8 APS journals from 2004-present.


 

ANNUAL REVIEWS (AR) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ Biomedicine, Physical Science และ Social Science

ANNUAL REVIEWS (AR) is a comprehensive collection of critical reviews written by scientists. It provides researchers, professors, and scientific professionals with a definitive academic resource in 29 disciplines in the biomedical, physical, and social sciences.


 

APS Journals  วารสารสาขาฟิสิกส์ของสำนักพิมพ์ American Physical Society ให้ข้อมูลบรรณานุกรมสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม

(สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

 APS Journals selected journals of the American Physical Society (APS). It provides access to full-text of APS journals from 2004 to present.


 

ASCE ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร 30 ชื่อซึ่งจัดพิมพ์โดย ASCE (The American Society of Civil Engineers ) สามารถ เรียกดูตามรายชื่อวารสาร สืบค้นจากฐานข้อมูลทั้งหมด หรือ สามารถสืบค้นจากวารสารเฉพาะชื่อใดชื่อหนึ่งได้ นอกจากนี้ยังโยงไปสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากฐานข้อมูล Civil Engineering Database (CEDB) ได้ด้วย ซึ่งทำให้สามารถค้นข้อมูลได้ถึงปี 1970 และโยงไปยังเอกสารอ้างอิงจากฐานข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย

(สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)

ASCE Provides full-text online access to the 30 journals published by the ASCE (American Society of Civil Engineers). All journal articles are presented in PDF format and may be browsed or searched, either individually or collectively. An additional feature to the ASCE Online journals is the ability to search all publications using the Civil Engineering Database. The database covers ASCE documents published since 1970 and provides access to all the journals, conference proceedings, books, standards, manuals, magazines, and newspapers.


 

ASME เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสารที่ผลิตโดย ASME (American Society of Mechanical Engineers) เอกสารฉบับเต็มมีทั้งในรูปไฟล์ HTML, PDF และ แบบที่ได้รับการบีบอัดให้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก (Zipped file)

(สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)

ASME Online access to the American Society of Mechanical Engineers' journals. Full text access to 19 ASME titles from 2000 to present and available in HTML, PDF and Zipped file for over 2,000 titles.


Audiobook Collection (EBSCOhost)ฐานข้อมูลหนังสือเสียง (Audiobooks) ให้ข้อมูลหนังสือวรรณกรรมภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือเสียงได้ โดยสมัครสมาชิก (Create account) เพื่อยืมหนังสือ แล้วจึงติดตั้ง Mobile Application ชื่อ EBSCO Audiobooks  เพื่อใช้ในการฟังหนังสือเสียงที่ทำการยืมแล้ว โดยปัจจุบันกำหนดให้ยืมหนังสือได้นาน 1 วัน / เล่ม 

- Create a new Account 
- ดาวน์โหลดApp  [ iOS / Android ]
-
ตัวอย่างการสืบค้น

Audiobook Collection (EBSCOhost) , Provides access to 30 selected audiobook titles . User need to sign in or create account for borrow and download audiobook. Loan period is 24 hours / title.

 - Create a new Account 
-  Download App  [
iOS / Android ]
-  User GuideBusiness Source Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกๆด้านเกี่ยวกับการ บริหารและการจัดการมากที่สุด โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดการ การโฆษณา การบัญชี การลงทุน เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคารและอื่นๆอีกมากมาย สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี 1886 ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถสืบค้น รายการที่ถูกอ้างถึง (Cited References) จากวารสารมากกว่า 1,200 ชื่อ รวมถึง Harvard Business Video อีก 57 รายการ

Title list: http://www.ebscohost.com/titleLists/bth-journals.pdf

Business Source Complete This is the world's definitive scholarly business database, providing the leading collection of bibliographic and full text content. As part of the comprehensive coverage offered by this database, indexing and abstracts for the most important scholarly business journals back as far as 1886 are included. In addition to the searchable cited references provided for more than 1,200 journals.


 

CAB Direct  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม จัดทำและผลิตโดย CAB International ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร ป่าไม้ อาหารและโภชนาการ สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลมากกว่า 4.5 ล้านรายการ จากวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ มากกว่า 10,000 รายชื่อ ตั้งแต่ปี 1973-ปัจจุบัน

CAB Direct provides a Database publishes by CAB International, covering abstract and full text in Agriculture, Forestry, Food and Nutrition, the Environment, Veterinary Medicine and related disciplines. It contains over 4.5 Million Records, form over 10,000 applied life science journals, books, conference proceedings and other documents, and a comprehensive archive back to 1973.


 

CAB eBooks ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร (Agricultural) สัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ (Animal and Veterinary Sciences) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) สุขภาพ อาหารและโภชนาการ (Human Health, Food & Nutrition) สันทนาการและการท่องเที่ยว (Leisure and Tourism) พืชศาสตร์ (Plant Sciences) ให้บริการเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ.2008-ปัจจุบัน

CAB eBooks provides a unique opportunity to access CABI’s prestigious titles in an easy-to use format. Books are indexed and retrievable as chapters, ensuring that a search of available titles will return the most relevant results and save you valuable time.


 

CABI Animal Health and Production Compendium สารานุกรมโรคสัตว์และการผลิตสัตว์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านสัตวบาล (Animal husbandry), โภชนาการของสัตว์ (Nutrition of livestock), สัตว์ปีก (Poultry)

CABI Animal Health and Production Compendium (AHPC), The AHPC is an encyclopedic, mixed-media, one-stop shop for information on animal diseases, their pathogens and vectors, as well as animal husbandry, genetics and nutrition of livestock and poultry species and breeds. In recognition of their close association, the Compendium links knowledge on health, disease, food safety and quality, and husbandry aspects of livestock and poultry production.


 

CABI Aquaculture Compendium สารานุกรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Aquatic animal), สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง, การค้าสัตว์น้ำจืด, การให้อาหารและการป้องกันโรคของสัตว์น้ำจืด

CABI Aquaculture Compendium, An encyclopedic, mixed media resource covering all aspects of aquaculture. It addresses issues of aquatic animal and plant production, natural resources and environment, biodiversity, trade, food security and safety, poverty alleviation, livelihoods and much more.


 

CABI Crop Protection Compendium สารานุกรมการป้องกันพืช ครอบคลุมเนื้อหาด้านศัตรูพืช (Plant diseases) แมลงศัตรูพืช ได้แก่ แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ แมลงที่นำโรคไปสู่พืช แมลงที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชและวัชพืช (Weed)

CABI Crop Protection Compendium, The Crop Protection Compendium (CPC) is an encyclopaedic resource that brings together a wide range of different types of science-based information on all aspects of crop protection. It comprises detailed datasheets on pests, diseases, weeds, host crops and natural enemies that have been sourced from experts, edited by an independent scientific organization, and enhanced with data from specialist organizations, images, maps, a bibliographic database and full text articles.


 

CABI Forestry Compendium สารานุกรมทางด้านการวิทยาการป่าไม้หรือวนศาสตร์ วนเกษตร วิชาการรักษาป่าไม้ การจัดการป่าไม้ในด้านทำไม้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าที่มีผลกระทบต่อการรักษาป่าไม้

CABI Forestry Compendium, The Forestry Compendium is a compilation of knowledge on forestry. It has a comprehensive, worldwide coverage on tropical, subtropical, temperate and boreal tree species of major economic importance, and lesser-known species of local importance. It also covers in detail many of the pests that damage these trees. It is a reference tool, which provides a basis for informed selection of woody species for a variety of uses, including for trials in plantation, agroforestry and natural forest systems.


 

CABI Horticulture Compendium สารานุกรมครอบคลุมเนื้อหาด้านพืชสวน พืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ให้ข้อมูลภาพ บรรณานุกรม บทความฉบับเต็มจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

CABI Horticulture Compendium, The Horticulture Compendium is a searchable compilation of knowledge on horticulture crops, including fruits, vegetables and commodity crops. It covers a global range of major horticulture crops together with lesser-known minor crop species of emerging importance. Key topic chapter-like articles compliment detailed crop datasheets and explore concepts such as food safety, harvesting and post-harvesting issues. Basic information is given on relevant pests that might damage these crops.


 

Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations จำนักหอสมุดบอกรับหนังสือจำนวน 169 ชื่อเรื่อง

Cambridge Books Online , This collection provides access to 169 e-book titles.The disciplines covered include: Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations.


 

Computer & Applied Sciences Complete (CASC) ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่

หมายเหตุ: สกอ.บอกรับ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63

Computers & Applied Sciences Complete covers the research and development spectrum of the computing and applied sciences disciplines. CASC provides indexing and abstracts for nearly 2,200 academic journals, professional publications, and other reference sources from a diverse collection. Full text is also available for more than 1,000 periodicals.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


 

 

EBSCO eBook Collection (เดิม NetLibrary) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปไฟล์ PDF การสืบค้นสามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน (unlimited users) การเข้าถึงฉบับเต็มของหนังสือแต่ละเล่มดูได้จากข้อมูลในส่วนของ Concureent user การสั่งพิมพ์ หรือบันทึก สามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า กรณีต้องการบันทึกไฟล์ (Download) ผู้ใช้งานต้อง Sign in เข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ โดยระบบกำหนดเวลาให้ยืมได้ 7 วัน

(เป็นฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ)
Adobe Digital Edition (โปรแกรมอ่านหนังสือแบบ Off-line)

EBSCO eBook Collection (formerly NetLibrary), provides 5,962 electronic books subscribed by the Higher Education Commission and 3,400 publicly accessible eBooks covering a wide range of subject areas. Users can search the text for key terms or browse the table of contents and read the book online.


 

EBSCO Open Dissertations ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตั้งแต่ปี 1955- ปัจจุบัน

EBSCO Open Dissertations is a collaboration between EBSCO and BiblioLabs to increase traffic and discoverability of ETD research. This new collaboration extends the work started in 2014, when EBSCO and the H.W. Wilson Foundation created American Doctoral Dissertations which contained indexing from the H.W. Wilson print publication, Doctoral Dissertations Accepted by American Universities, 1933-1955. In 2015, the H.W. Wilson Foundation agreed to support the expansion of the scope of the American Doctoral Dissertations database to include records for dissertations and theses from 1955 to the present.


 EconLit™ with Full Text เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน รวบรวมข้อมูลจากวารสารจำนวนมากกว่า 600 ชื่อ นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินอีกจำนวนมาก- (สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์)

EconLit™ with Full Text contains all of the indexing available in EconLit, plus full text for nearly 600 journals, including the American Economic Association journals with no embargo (American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives, and the four American Economic Journal titles). This database also contains many non-English full-text journals in economics and finance. Volume and issue browsing is available for all full-text journals.


 Emerald eBook Series ให้ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Series Collections สำนักหอสมุด มก. บอกรับหนังสือชุด 85 ชื่อเรื่อง จาก 15 หัวเรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านปริหารและการจัดการ ปี 2011 และปี 2012


Emerald eBook Series Provides access to 85 book series from 15 subject areas published in 2011-2012.
Emerald Emerging Markets Case Studies Collection (EEMCS) รวบรวมกรณีศึกษาด้าน business decision making and management development ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วจากสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก ปี 2011 และปี 2012

Emerald Emerging Markets Case Studies Collection (EEMCS) is an online collection of peer-reviewed case studies focusing on business decision making and management development throughout key global emerging markets.

[Title List]


 Emerald Management (EM92) เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ์

หมายเหตุ: สกอ.บอกรับ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63

Emerald Management, This database provides full text access to the journals published by MCB University Press; these journals cover the following subject areas: business, management,economics, computer science, engineering, information science, and technology. The database covers the journals back to 1994 and the backfile article is available in PDF for 68,000 article over 92 titles.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


Gale Lingo ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน

Gale Lingo is an interactive, online solution designed for English language learners. Through a series of enjoyable and interesting lessons and activities, students develop the skills and confidence to become effective English language communicators. Gale Lingo, which correlates to the Common European Framework (CEFR), also prepares learners for international examinations such as TOEFL and IELTS. Please note that Gale Lingo is best viewed with Internet Explorer.

Subscription Period: Jan-Dec 2020

==>Tutorial


 

Gale Virtual Reference Library   ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารานุกรมและหนังสืออ้างอิงเฉพาะทางในทุกๆ สาขาวิชา

Gale Virtual Reference Library, Provides online access to full text of 59 reference works from Gale and other publishers. Books can be displayed in HTML with active hyperlinks, or as PDF facsimiles of pages from the original print edition. Individual titles are arranged by subject category and also appear in Search Tools. Searching can be done within an individual title, or across the entire collection.


 

human kinetics library 45

Human Kinetics Library คือ Platform ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) มากกว่า 150 รายชือ วีดีโอ (Video) มากกว่า 200 คลิป สาธิตการออกกำลังกาย การเคลือนไหวสรีระ ข้อมูลทีได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบไฟล์ HTML ผลิตโดยสำนักพิมพ์ Human Kinetics ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง ในการผลิตตำราเรียนและหนังสืออ้างอิงทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [ใช้งานได้ในเครือข่าย มก. หรือ ผ่าน VPN เมื่ออยู่นอกเครือข่าย มก.]

** การสืบค้นผ่าน VPN

Human Kinetics Library provides more than 150 ebooks in html format, including textbooks, supplementary monographs and materials for practitioners, and over 200 instructional videos concerned with health, fitness and performance in sport and exercise. [Off-campus access available through VPN]Trial: 3 Aug-30 Sept 2020


 

IEEE/IEE Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลทีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูลคือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านรายการ จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน การเข้าใช้งาน สามารถเข้าสืบค้นและเรียกเอกสารฉบับเต็มพร้อมกันครั้งละ 5 คน
หมายเหตุ: สกอ.บอกรับ 1 พ.ย 62 - 31 ต.ค 63


IEEE/IEE Electronic Library (IEL ) contains more than 2 millions full-page PDF images from the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE "eye-triple-E") and the Institution of Electrical Engineers (IEE). IEEE helps global advance in creating, developing, integrating, sharing, and applying knowledge about electrical engineering and information technologies and sciences from approximately 666,000 full-text conference papers, articles from transactions, proceedings, journals, and magazines from over 12,000 IEEE/IEE publications available since 1988 as well as all current IEEE technical standards. (5 Users)

[รายชื่อสิ่งพิมพ์ที่บอกรับ-Title List]


 

IET Digital Library  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ The Institution of Engineering and Technology จำนวน 429 ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ 1979-2015 เนื้อหาครอบคลุม 8 สาขาวิชา ได้แก่ Electromagnetic Waves, Energy Engineering (incl. Renewables) , Control, Robotics & Sensors , Radar, Sonar & Navigation , Materials, Circuits & Devices , Telecommunications ,History & Management of Technology , Computing  สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

IET Digital Library, provides access to a collection of e-books published by the Institutionof Engineering and Technology, for those in the profession of Engineering and technology with concerned contents such as Circuits, Devices and Systems, Computing, Control Engineer, Electromagnetic Waves, and History & Management of Technology, etc. There are more than 429 titles of e-Books published during 1979-2015.


 


iQNewsClip เป็นบริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ โดยตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนมากกว่า 36 ฉบับ สืบค้นย้อนหลังได้ถึงมิถุนายน 2549 โดยให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ โดยสามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ มีการจัดหมวดหมู่ของข่าวตามหลักบรรณารักษ์ศาสตร์ พร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบ Full Text Search (ค้นหาข่าวทั้งจากหัวข้อและเนื้อหาของข่าว) โดยสามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกัน 10 คน

[Username: kulib3 Pass: kulib3]

[วิธีใช้งาน] [ตัวอย่างการสืบค้น]

 iQNewsClip is an on-line news clipping Service that offers news clipps from more than 36 newspapers. All news clips are presented in clean and clear formats available in color and black & white. Each clip is indexed and categorized to accommodate your specific requirements, together with full text search functions. Access to this database is limited to 10 concurrent users.

[Username: kulib3 ; Pass: kulib3]


 

ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อม การอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ จาก 4 ฐานข้อมูลย่อให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน

หมายเหตุ: สกอ.บอกรับ 1 พ.ย 62 - 31 ต.ค 63

ISI Web of Science provides abstract and citation published by Thomson ISI. This contains three individual databases, which may be searched separately or simultaneously: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, and Arts & Humanities Citation Index from 2001 onwards. Web of Science also provides a unique search method, which users can navigate forward, backward, and through the literature, searching all disciplines and time spans to uncover all the information relevant to their research. Users can also navigate to electronic full-text journal articles that KU Library subscribed to and free access articles. Search results may be printed, saved to a text file, exported in a delimited format for import into personal bibliographic programs like EndNote or ProCite, or may be sent via email.

[Title List]


 

Knovel เป็นฐานข้อมูล Interactive eBooks ครอบคลุมหนังสือด้านวิศวกรรมศาสตร์ 35 สาขาและ ASM International Material Collection ระบบสืบค้นสามารถค้นได้ลึกถึงระดับเนื้อหาภายในตัวเล่ม เช่น กราฟ ตาราง หรือ สมการ ด้วยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ยิ่งไปกว่านั้น ระบบยังรองรับการใช้งานแบบ Interactive ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว

(สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์)

Knovel, provides access to a wide range of handbooks and other reference works in engineering (chemical, civil, electrical, mechanical, materials and biotechnology), chemistry and biochemistry, earth and environmental sciences among other areas. Searching may be done by keyword, or by numeric data ranges.


 

KU E-Thesis วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog) เช่นเดียวกับการสืบค้นหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปนิสิตและบุคลากร มก. สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ โดยใช้เครื่องที่ให้บริการในสำนักหอสมุด  กรณีสืบค้นจากนอกสำนักหอสมุด สามารถเข้าใช้โดยผ่าน EZproxy ส่วนบุคลากรจากสถาบันอื่นสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็มได้จากฐานข้อมูล TDC หรือ ขอใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดหรือมาติดต่อด้วยตัวเองตามเวลาทำการของห้องสมุด

[ตัวอย่างการสืบค้น]


KU E-Thesis, Kasetsart University dissertations and theses can be searched and downloaded PDF full-text via KU Library Catalog. KU E-Thesis full-text is restricted to KU students and staff only. For public users please go to TDC database to get KU Thesis full-text or use Inter-Library Loan service or contact directly at the KU Library.

[Search Guide]


 

National Geographic Virtual Library ฐานข้อมูลหนังสือ นิตยสาร แผนที่ รูปภาพและวิดีโอ จากสมาคม National Geographic ในหัวเรื่องด้าน Animals, Environment, History, People and Culture, Science and Technology สามารถดูข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1888-ปัจจุบัน และใช้งานบน Smart Phone ได้

National Geographic Virtual Library, This collection brings together a complete archive of National Geographic magazine – every page of every issue – along with a cross-searchable collection of National Geographic books, maps, images, and videos.


 

NewsCenter on Web ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ของบริษัท Infoquest บริการข้อมูลข่าวสารแบบทันเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ฉบับต่างๆ นิตยสารรายเดือน สำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรต่างๆ สามารถสืบค้นข้อมูลในลักษณะข้อความเต็ม(Full-text search) ผู้ใช้สามารถกำหนดคำค้นเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถกำหนดวันและเวลาย้อนหลังได้อีกด้วย โดยข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์สืบค้นได้ย้อนหลัง 10 ปี และข่าวจากแหล่งข้อมูลออนไลนืสืบค้นได้ 30 วัน

การเข้าใช้ : ผ่าน Web Browser (ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม)
Login : ใช้รหัสผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
จำนวนผู้เข้าใช้ : 5 คน

-ตัวอย่างการสืบค้น

-คู่มือการใช้

NewsCenter on Web is a real-time online news and information service that provides comprehensive content from a large information pool as well as precise bilingual full-text search and alert capabilities. In-coming news and information are dynamically updated on user screen in real-time and stored in archives for later historical information searching. Together with its innovative features and functions.

Login : Login with Nontri Account

Limited users: 5 user

 


oxford 60


Oxford Scholarship Online เป็นฐานข้อมูลหนังสืออืเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press เนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. ได้จัดซื้อหนังสือจากฐานข้อมูลนี้แล้ว จำนวน 66 ชื่อเรื่อง

Oxford Scholarship Online , an eBook platform provides access to 66 eBooks titles published in full-text by Oxford University Press that have been purchased by the Kasetsart University Library.

=>Title List


 

ProQuest Dissertations & Theses : Full Text ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับเต็ม(Full-Text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

หมายเหตุ: สกอ.บอกรับ 1 พ.ย 62 - 31 ต.ค 63

ProQuest Dissertations & Theses: Full Text includes 2.7 million searchable citations to dissertations and theses from around the world from 1861 to the present day together with 1.2 million full text dissertations that are available for download in PDF format. The database offers full text for most of the dissertations added since 1997.


 

Sage Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสำนักพิมพ์ Sage Publications โดยในปี 2562 สำนักหอสมุด มก. บอกรับวารสารจำนวน 701 รายชื่อ ครอบคลุมเฉพาะสาขา Social Science and Humanities เท่านั้น สามารถเข้าใช้วารสารฉบับเต็ม (Full-text) ได้ตั้งแต่ปี1999- ปัจจุบัน

SAGE Journals Online , a collection of online journals from Sage Publications. KU library now subscribed to 701 Journals (Social Sciences & Humanities) with full-text access from 1999-present.


 

Science Online และ Science Now ให้บทความฉบับเต็มของวารสารวิชาการ (Peer Review) บทความวิจัย (Research Article) และข่าว (News) ครอบคลุมเนื้อหาด้าน Science & Policy, Medicine, Diseases, Chemistry, Geophysic / Geochemistry และ Physics ตั้งแต่ปี 1996  ปัจจุบัน

Science Online & Science Now This database covers over 150 current full-text journals, including the leading agricultural journals from North America. Image articles contain all the charts, graphs, tables, diagrams, maps, photos, and other graphical elements often used to enhance the editorial value of the text published in agricultural journals. ProQuest Agriculture Journals can provide information on hundreds of topics, including earth and environmental sciences, food and human nutrition, agribusiness, agricultural education, aquaculture, climate, biosciences and organic gardening from 1988 to present.


 

Science Direct eBooks ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากหนังสือ (Books) และ หนังสือชุด (Book Series) กว่า 3,000 ชื่อเรื่อง โดยในปี 2562 สำนักหอสมุด มก. บอกรับ Science Direct e-books ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขา Health Sciences  ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ pdf ได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct 

 Science Direct eBooks provides full-text access to over 3,000 e-books in all subject areas, which can be printed and saved as same as Science Direct journal articles.


 


ScienceDirect eJournals เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) โดยในปี 2562 ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเข้าใช้งานวารสารได้ 5 สาขาวิชา จากการบอกรับของ 2 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences และสำนักหอสมุด มก. บอกรับเพิ่มในสาขา Biochemistry สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน (สกอ.บอกรับ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

-->ตรวจสอบรายชื่อวารสาร 5 สาขาที่บอกรับ 

ScienceDirect e-Journals is the online journal service of Reed-Elsevier and affiliated publishers. In 2019 The KU Library has a current license to access full-text of over 900 of the journal titles in 5 subjects, Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology, Social Sciences and Biochemistry.

Full-text access: 2010-Present

-->Journal title list


 

SciFinder ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม เอกสารสิทธิบัตร ในสาขาเคมี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีเครื่องมือสืบค้นโครงสร้างทางเคมี (Chemical Structure) รวมทั้งปฏิกิริยาทางเคมีได้ สำหรับการใช้งานครั้งแรกต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อน  [ใช้งาน SciFinder เวอร์ชั่นนี้ได้ถึง 30 กันยายน 2563]

--คลิกเพื่อลงทะเบียน
--คู่มือการลงทะเบียน
--
ตัวอย่างการสืบค้น

SciFinder is a research discovery application that provides unlimited access to source of references, substances and reactions in chemistry and related sciences. SciFinder offers a one-stop shop experience with flexible search and discover options based on user input and workflow. User can search for substances, reactions, and patent and journal references anytime, anywhere. The registration is required for the first time user.

Guide for registration
-
-SciFinder Training


 

scifinder n

SciFinder-n เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของฐานข้อมูล SciFinder ครอบคลุมแหล่งข้อมูลอ้างอิง สารเคมี ปฏิกิริยาเคมี รวมถึงข้อมูลสิทธิบัตรและขั้นตอนการสังเคราะห์ในสาขาเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


การเข้าใช้งาน SciFinder-n

1) ผู้ใช้ SciFinder เดิม ซึ่งมี username และ Password อยู่แล้วสามารถใช้รหัสชุดดังกล่าวในการเข้าใช้ SciFinder-n ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2) ผู้ใช้ใหม่ สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้ก่อน

--คลิกเพื่อลงทะเบียน

--คู่มือการลงทะเบียน

--
SciFinder vs SciFinder-n

--
SciFinderN-Flyer


SciFinder-n (new version of SciFinder) is a research discovery tool that allows college students and faculty to access a wide diversity of research from many scientific disciplines, including biomedical sciences, chemistry, engineering and materials science. The database includes bibliographic data and abstracts of journal articles and selected patents on all areas of chemistry and its applications, data on chemicals, their Registry number, different names, physical properties and reaction information. Existing SciFinder users could use the same ID and password to login. New users follow the SciFinder registration link below to register an ID.

Click Here for Registration
Guide for registration
-
-What's new in SciFinder-N


SCOPUS ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา  รูปแบบการสืบค้นคล้ายกับฐานข้อมูลScience Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier Science เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุด บอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link, Blackwell เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะสามารถเรียก Full-text ได้ ในส่วน Login และ Password ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนฟรี หรือหากได้ลงทะเบียนกับ Science Direct ไว้แล้ว สามารถใช้ Login และ Password ชุดดังกล่าวกับ Scopus ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งรหัสผ่านดังกล่าวจะใช้สำหรับการใช้บริการพิเศษต่างๆของฐานข้อมูล เช่นการบันทึกคำค้น การเตือน (Alerts) เท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อเรียกเอกสารฉบับเต็ม

SCOPUS is a comprehensive database for scientific, technical and medical information, containing approximately 14,000 titles titles from 4,000 publishers, and abstracts going back to 1966 . It provides searching capability, linking to full-text sources, cited references, saved search and alerting feature , and is the most comprehensive A&I database of scientific literature ever assembled. Full text links are available directly from the results list. (Click on “View at Publisher”: if KU Library subscribes to the title, the link should go directly to the full text of the article).


 

 

SpringerLink (E-journals) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ: สกอ.บอกรับ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63

SpringerLink (E-Journals), provides full-text journals from SpringerLink and offers free access to tables of contents and abstracts of journals and book series. The contents are divided into 11 subject areas,from where you can access a broad range of information, covering Science and Technology, Health Science, Medical Engineering and law. In addition to the contents, you can also find editorial information, instructions for authors, news, and links to other sites of interest on each journal's website. Full text is available from 1997 to present.

[รายชื่อวารสารที่บอกรับ-Title List]


 

 

SpringerLink (E-books) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink โดยเป็นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ จำนวน 1,528 ชื่อเรื่อง สำนักหอสมุด กำแพงแสน จัดซื้อเฉพาะปีพิมพ์ 2009  จำนวน3,900 ชื่อเรื่อง และสำนักหอสมุด บางเขน จัดซื้อจำนวน 5,018 ชื่อเรื่อง

SpringerLink (E-books) , Provides access to full-text books more than 10,000 titles from 1988-present, covering a various subject areas. This collection can be accessed 24 hours a day, seven days a week with unlimited users.


 

 

Taylor & Francis eBooks ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 223 ชื่อเรื่อง

Taylor & Francis eBooks include 223 titles of electronic books from Taylor & Francis Publisher, covers humanities, social sciences, behavioral sciences. Science and other related fields.


 

Taylor & Francis Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปีพิมพ์ 1997-ปัจจุบัน

Taylor & Francis Journals, Provides access to over 1,000 online journals from the publisher Taylor & Francis. All articles are full text and each journal is searchable or browsable by issue.

Full-text available : 1997-Current


 

 

TDC (ThaiLIS Digital Collection) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารและหนังสือหายาก ที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นิสิตและบุคลากร มก. สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยได้จากฐานข้อมูลนี้  ส่วนบุคคลทั่วไปต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้

TDC (ThaiLIS Digital Collection) , Provides access to electronic format of dissertations, theses, journal articles and rare books from the university/institution libraries which are ThaiLIS (Thai Library Ingegrated System) members. For off-campus access, please use VPN. For public users, the download will be allowed after registration.


 

Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงระดับปริญญาเอก และรวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีวะต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทางยุโรปนอกจากนี้ยังให้แนวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละโปรแกรมวิชาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด อาทิเช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ TOEIC เป็นต้น หรือ การทดสอบในด้านอื่นๆ เช่น GMAT เป็นต้น

==>Tutorial


 

 

Wiley eBooks หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering,Psychology, Social & Behavioral Sciences และ Veterinary Medicine โดยเป็นหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อจำนวน 711 ชื่อเรื่องและที่บอกรับรายปีสามารถเข้าใช้งานได้ 18,000 ชื่อเรื่อง

=> รายชื่อหนังสือทั้งหมด

 Wiley eBooks, Wiley Online Library eBook platform provides access to 711 eBooks published by Wiley-Blackwell. The disciplines covered include: Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering, Psychology, Social & Behavioral Sciences and Veterinary Medicine.

=> Title Lists


 

 

Wiley Online Library ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals) จากสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 1,500 รายชื่อ ครอบคลุม 15 สาขาวิชา ผู้ใช้บริการสามารถใช้สืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่บอกรับได้ ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน โดยรายการที่ปรากฎสัญลักษณ์รูปกุญแจ หมายถึงผู้ใช้บริการสามารถดูเนื้อหาเต็มของเอกสารรายการนั้นๆได้

Wiley Online Library provides online full text access to 700 journals. The journals cover a wide variety of disciplines including the health sciences, agricultural and animal sciences, business, economics, humanities, law, life sciences, medicine, physical sciences, psychology and the social sciences.


 

World Scientific eBooks ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ World Scientific Publishing  สำนักหอสมุดบอกรับหนังสือเฉพาะปีพิมพ์ 2012 จำนวน 5,154 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาทางสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ เป็นต้น

World Scientific eBooks, Provides access to electronic versionof 5,154 book titles from World Scientific Publishing published in 2012. World Scientific eBooks covers 16 subject areas; - Asian Studies, Business and Management, Chemistry, Computer Science, Economics and Finance, Engineering, Environmental Science, General Interest, Healthcare, Life Sciences, Materials Science, Mathematics, Medicine and Healthcare, Nanotechnology and Nanoscience, Nonlinear Science, Physics and Social Sciences.


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website