ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักหอสมุด เปลี่ยนวิธีการชำระเงินให้บริษัท/ร้านค้า
โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TMB Business CLICK)
บริษัท/ร้านค้า ติดต่อส่งใบเสร็จรับเงิน **สำนักหอสมุด อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ชั้น 4 งานการเงิน**
ตั้งแต่เวลา 9.30 - 11.30 น. (ปิดพักเที่ยง) และเวลา 13.30 - 15.00 น.
โทร 02-942-8616 ต่อ 418 คุณสาลินีย์ สุขารมณ์ เจ้าหน้าที่การเงิน

เพื่อให้ได้รับเงินโอนรวดเร็วขึ้น โปรดแนบใบเสร็จรับเงินพร้อมลงนามชื่อผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงิน และระบุข้อความ “ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว” และแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะครั้งแรก) มาพร้อมใบแจ้งหนี้/ส่งของบริษัท/ร้านค้า (ระบบส่ง E-mail แจ้งเงินโอนเข้าบัญชีบริษัท/ร้านค้า เฉพาะบริษัท/ร้านค้า ที่แจ้งที่อยู่ E-Mail ให้สำนักหอสมุด เท่านั้น)

ระยะเวลาการได้รับเงินโอน นับจากวันที่เรื่องได้รับอนุมัติจ่าย (ผู้รับเงินรับภาระค่าธรรมเนียมการโอน)
-ธ.ทหารไทย จก (มหาชน) ได้รับเงินโอนภายใน 3-5 วันทำการ ไม่มีค่าธรรมเนียม
-ธนาคารอื่นๆ ได้รับเงินโอนภายใน 5-7 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 9 บาท/รายการ
***ส่งใบเสร็จรับเงินตั้งแต่วันที่ 25 ของเดือน บริษัท/ร้านค้า จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในเดือนถัดไป***
สำนักหอสมุด ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ของราคาสินค้าก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (มีหนังสือรับรองการหักให้)
** หนังสือรับรองการหักภาษี จะส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ แจ้งการเงินว่าสะดวกเข้ามารับเอง **

ระบุคำค้น เช่นชื่อ บริษัท