ห้องสมุดภาควิชาเคมี

ห้องสมุดภาควิชาเคม | เวลาทำการ | ผู้ดูแลห้องสมุด | เบอร์โทรศัพท์ | ระเบียบการใช้ห้องสมุด | ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด | ระเบียบยืม-คืน

ห้องสมุดภาควิชาเคมี
ห้องสมุดภาควิชาเคมี ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2512 มีนิสิตเป็นผู้ดูแลต่อมามีอาจารย์เข้ามาดูแลและเริ่ม ให้บริการยืม-คืนสำหรับนิสิตภาควิชาเคมี
มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด ณ ห้อง  602  ชั้น  6 ประมาณต้นปี 2545 ห้องสมุดภาควิชาเคมีเริ่มใช้ระบบการให้บริการที่ทันสมัยเป็นระบบเดียวกับสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีระบบเครือข่ายมีสายและไร้สายมีคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กไว้บริการต่อมาได้ย้ายที่ทำการจากชั้น 6ลงมาประจำ
ที่ชั้น 1 ห้อง 101-105 มีพื้นที่ประมาณ 115 ตารางเมตร

เวลาทำการ
ช่วงเปิดภาคเรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
ช่วงปิดภาคเรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ,  13.00 น. - 16.00 น.

ผู้ดูแลห้องสมุด
ดร. ทิพย์มนต์  ภัทราคร       ผู้รับผิดชอบ
             น.ส.มนัสนันท์ ธิติเมธีศักดิ์      ผู้ปฏิบัติงาน

  
 
เบอร์โทรศัพท์
02-5625444,02-5625555 ต่อ2114 ภายใน 1700,1415 ต่อ 2114
.

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

               1. นิสิตและบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรและลงนามเมื่อขอใช้บริการทุกครั้ง

               2. อาจารย์และข้าราชการโปรดลงนามเมื่อขอใช้บริการทุกครั้ง 

               3. แต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะและเสื้อยืดเข้าห้องสมุด หากเป็นนิสิตแต่งชุดนิสิต 

               4. ห้ามนำกระเป๋าและเอกสารต่างๆ เข้าห้องสมุด ให้ฝากสิ่งของไว้กับเจ้าหน้าที่ 

               5. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด 

               6. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 

               7. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดภายในห้องสมุด 

               8. ห้ามให้ผู้อื่นยืมบัตร มิฉะนั้นเจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบทุกกรณี  

               9. ห้ามยืมหนังสือซ้ำรายการ 

              10. การยืมหนังสือไปถ่ายเอกสาร ต้องมอบบัตรประจำตัวไว้กับเจ้าหน้าที่ 

              11. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง

.

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด

  •  นิสิต อาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแสดงบัตรประจำตัวนิสิตและบัตรประจำตัวข้าราชการ 
  •  บุคคลภายนอก แสดงบัตรประจำตัวพร้อมใบยืมระหว่างห้องสมุด และลงชื่อในสมุด

.

ระเบียบยืม-คืน
สิ่งพิมพ์ สมาชิก จำนวนเล่ม กำหนดเวลายืม ค่าปรับ/รายการ
ไทย อังกฤษ
หนังสือทั่วไป นิสิตปริญญาตรี 2 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ วันละ 5 บาท
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 3
ข้าราชการ 3
อาจารย์ 15 1 เดือน
วิทยานิพนธ์ สมาชิกทุกประเภท 2 1 สัปดาห์
วารสารทั่วไป สมาชิกทุกประเภท 3 3 วัน


ห้องสมุดภาควิชาเคม | เวลาทำการ | ผู้ดูแลห้องสมุด | เบอร์โทรศัพท์ | ระเบียบการใช้ห้องสมุด | ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด | ระเบียบยืม-คืน