ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่ตั้ง | เวลาทำการ | ผู้ดูแลห้องสมุด | การสมัครสมาชิก | ระเบียบการยืม - คืนและค่าปรับ

ที่ตั้ง

          ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์  กำแพงแสน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ ห้อง 310 ชั้น 3 มีพื้นที่ 349.01 ตารางเมตร

    

เวลาทำการ

ปิดภาคการศึกษา จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8.30 - 16.30 น.

ปิดภาคการศึกษา จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8.30 - 16.30 น.

   

(ปิดบริการช่วงเวลา 12.00-13.00 น.)

นอกเวลาราชการจะเปิดช่วงสอบ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น. และ
  เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.30 น.
งดให้บริการยืม-คืนหนังสือ ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.

ผู้ดูแลห้องสมุด

ผู้ควบคุมดูแลห้องสมุด : ผศ..สพ.ดร.ธีระ รักความสุข

ผู้ให้บริการห้องสมุด : นางสาววรรณา ใจเย็น   พนักงานห้องสมุด

การสมัครสมาชิก

      

นิสิต 

               1 นิสิต ภาคปกติ 

-   เป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ 

-   อายุบัตร 1 ภาคการศึกษา

-   การต่ออายุบัตร แสดงบัตรประจำตัวนิสิตและใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา (KU2) ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

     2 นิสิต ภาคพิเศษ 

-   ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา (KU2)

-   กรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุด

-   อายุบัตร 1 ปีการศึกษา

-   การต่ออายุบัตร แสดงบัตรประจำตัวนิสิตและใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา (KU2) ปีการศึกษาปัจจุบัน 

    บุคลากร 

            1  ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ 

-   บัตรข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ

-   กรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุด

-   อายุบัตร 1 ปีการศึกษา

-   การต่ออายุบัตร แสดงบัตรข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ

      2    ลูกจ้างชั่วคราว 

-   บัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว

-   ใบรับรองการจ้างงานจากหน่วยงาน

-   ใบค้ำประกันค่าเสียหาย ลงนามโดยข้าราชการระดับ4 ขึ้นไป ( หรือเทียบเท่า )

-   กรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุด

-   อายุบัตร 1 ปีการศึกษา

-   การต่ออายุบัตร แสดงบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว

ประเภทสมาชิกภายนอก

                            ติดต่อทำบัตรที่สำนักหอสมุดและสามารถยืมหนังสือได้เฉพาะที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การต่ออายุสมาชิกห้องสมุด

1. นิสิต มก. ต่ออายุบัตรได้ที่สำนักหอสมุดโดยใช้ หลักฐานการลงทะเบียนในแต่ละเทอม

2. อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรคณะสามารถต่ออายุบัตรได้ที่ห้องสมุดคณะที่สังกัด

 

ระเบียบการยืม - คืนและค่าปรับ

ชนิดสิ่งพิมพ์ ผู้ยืม จำนวนเล่ม กำหนดเวลายืม ค่าปรับ/รายการ
ไทย อังกฤษ
หนังสือภาษไทยและ

หนังสือภาษาอังกฤษ

นิสิตปริญญาตรี 7 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ วันละ 5 บาท
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานมหาวิทยาลัย

10
อาจารย์ 15 1 เดือน  
วารสาร สมาชิกทุกประเภท งดยืม
หนังสืออ้างอิง สมาชิกทุกประเภท งดยืม
 

Go top