สมัครงานออนไลน์ของสำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการสมัครงาน

  • 1.โปรดตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดจากข้อมูลด้านล่าง
  • 2.โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
  • 3.หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องแนบเป็นไฟล์ลงในระบบได้แก่ (จำเป็น) ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • File รูปถ่ายหน้าตรงสำหรับติดบัตร (เป็นไฟล์ jpeg) ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • File บัตรประชาชน (เป็นไฟล์ jpeg) ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • File สำเนาใบระเบียนแสดงผล (เป็นไฟล์ pdf หรือ jpeg) ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • File สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เท่านั้น (เป็นไฟล์ pdf หรือ jpeg) ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

            เมื่อกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจะแจ้งผลการตรวจสอบไปที่ E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่บันทึกให้ไว้ในระบบ

ข้อมูลการสมัครงานของสำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สังกัดฝ่าย
ประเภทพนักงาน
คุณวุฒิ
เงินเดือน
จำนวน(อัตรา)
รายละเอียด
สมัครงาน
ประกาศ
1. นักเอกสารสนเทศ
หอจดหมายเหตุ
พนักงานเงินรายได้
ปริญญาตรี
15,000.00 บาท
1 ตำแหน่ง
ปิดสมัครแล้ว
2. บรรณารักษ์ (ทุกสังกัด)
อื่นๆ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
21,000.00 บาท
4 ตำแหน่ง
ปิดสมัครแล้ว