สมัครงานออนไลน์ของสำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการสมัครงาน

  1. โปรดตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดจากข้อมูลด้านล่าง
  2. โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
  3. หลักฐานประกอบการสมัคร
  • รูปถ่ายหน้าตรง (เป็นไฟล์ jpeg ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
  • สำเนาบัตรประชาชน (เป็นไฟล์ jpeg ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (เป็นไฟล์ pdf หรือ jpeg ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
  • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (เป็นไฟล์ pdf หรือ jpeg ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
  • สำเนาใบคะแนนแสดงผลการเรียน (เป็นไฟล์ pdf หรือ jpeg ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
  • หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) (เป็นไฟล์ pdf หรือ jpeg ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ

            เมื่อกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจะแจ้งผลการตรวจสอบไปที่ E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่บันทึกให้ไว้ในระบบ

ข้อมูลการสมัครงานของสำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สังกัดฝ่าย
ประเภทพนักงาน
คุณวุฒิ
เงินเดือน
จำนวน(อัตรา)
รายละเอียด
สมัครงาน
ประกาศ
1. ตำแหน่งบรรณารักษ์
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
21,000.00 บาท
2 ตำแหน่ง
-