เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด ซึ่งกำหนดความร่วมมือไว้ดังนี้
- ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
- ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
- การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตราสัญลักษณ์เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ออกแบบโดยนายธนวิตร์ พัฒนะ นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หมายถึง ต้นไม้ใหญ่สัญลักษณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green) เติบโตบนความรู้/หนังสือ (Library) ใบไม้ใหญ่เล็ก รายล้อมเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Network) โดยมีศูนย์กลางเป็น 3R (Reduce Reuse Recycle)
 หน่วยงานที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2579 0113,
+66 (0) 2942 8500-1

เว็บไซต์ www.ku.ac.th
http://kulc.lib.ku.ac.th/kugreencampus/

กระทรวงพลังงาน

555/2, สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ศูนย์ Energy Complex อาคาร บี ชั้น 3,
ถนนวิภาวดีรังสิต, แขวงจัตุจักร เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02 140 6286

เว็บไซต์ www.energy.go.th

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 02-734-9022-3,
089-893-9397
โทรสาร 02-734-9021
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ tla.or.th/

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ http://www.deqp.go.th/
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): TGO

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้ง วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9790
โทรสาร : 02-143-8400
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ www.tgo.or.th

 

หน่วยงานความร่วมมือ

1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ภายใน 1477
โทรสาร 0-2940-5834

2. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2800-2680-9 ต่อ 4265
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-2929
โทรสาร : 0-2215-3617, 0-2218-2907
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-7444,
0-2504-7445
โทรสาร : 0-2503-3600
มือถือ : 08-7100-1983

5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสาร: 0 4320 2543 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-53873500 (สำนักงาน), 0-53873513 (งานบริการ) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5391-6330-1,
0-5391-6316 โทรสาร : 0-5391-6314
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-334, 0-7567-3351
, 0-7567-3360 โทรสาร : 0-7567-3376
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2579-1111
ต่อ 1208, 1177, 1190
โทรสาร : 0-2579-1111 ต่อ 1290
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2697-6260, 0-2697-6262
, 0-2697-6251, 0-2697-6257
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2244-5306
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-216386
โทรสาร : 055-216386
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ : 044-521388
โทรสาร : 044-521388-106
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2298-5637
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R)

333 Lao Peng Nguan 1 Tower 20B Vibhavadee-Rangsir Rd.,
Chatuchak Bangkok,Thailand 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-272-1552-3 โทรสาร : - 02-272-1551 มือถือ : 089-133-5644
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16. สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20 บี ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2272-1552-3, 0-2618-8251-2
โทรสาร : 0-2272-1551
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
17. ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-814676
โทรสาร : 045-814677
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18. ห้องสมุดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5903
, 0-5388-5917 โทรสาร : 0-5388-5900
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20. สำนักบรรณสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2727-3737
โทรสาร : 0-2375-9026
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
22. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ / แฟกช์ : 076-240221
23. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-466666
ต่อ 3530-3533

24. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ : 0-2529-1967,0-2529-1976
                             
25. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตึก 31 ชั้น2เลขที่ 1 อาคาร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300
26. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 ม. 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
27. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

28. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491,
Fax. 0-4375-4358

29. สำนักหอสมุดวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 298 ถ.สรรพาวุธ เขต/แขวง บางนา กทม. 10260 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 02-744-7356 ต่อ 148-150

Fax: 02-398-1356

30. โรงเรียนนายเรือ 204 โรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
31. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-2352
โทรสาร 0-7428-2398
32. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2147
33. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
34. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 02-312-6300 ต่อ 1418

35. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34000
36. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
37. โรงเรียนสา

เลขที่ 7 หมู่ 8 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
โทรศัพท์:+(66) 54781764
แฟกซ์:+(66) 54781774
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-2222 ต่อ 3461

39. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน): TGO

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้ง วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9790
โทรสาร : 02-143-8400
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40. โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210  
41. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000                           
42. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบล สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  
43. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000  
44. ห้องสมุดพูนทวีสิน โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
45. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
46. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 
47. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
318 ถนน วันลูกเสือ อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
48. ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 49. สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน เลขที่ 1 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
 50. ห้องสมุดศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา   อาคารหอสมุดอนุสรณ์10ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 51. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

คู่มือ / มาตรฐาน/ เอกสารเผยแพร่

 1. เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มต่างๆ

 1. แบบตรวจประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว
 2. แบบฟอร์มการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 3. แบบฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและระดับคะแนน
 4. แบบฟอร์มการรายงานผลห้องสมุดสีเขียว

เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา

 1. การจัดการพลังงานในห้องสมุด (สีเขียว)
 2. คาร์บอนฟุตพริ้นต์ในห้องสมุด
 3. ห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและแนวทางเชิงปฏิบัติ
 4. ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน
 5. มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและการเตรียมความพร้อม
 6. การจัดเตรียมข้อมูลห้องสมุดสีเขียว

รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4

 


Green Gallery   
       
       
ประชุม / อบรม / สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมบุคลากร ภาพประทับใจ

Quick Links

เอกสารประกอบการอบรม โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว" วันที่ 29-30 มกราคม 2561

- แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
- การจัดการพลังงานในห้องสมุด
- การจัดการสารสนเทศห้องสมุด
- หลักการและวิธีการตรวจประเมิน

Green Library
- 18 กรกฎาคม 2560 การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
9 มิถุนายน 2560 การฝึกอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว”
2-4 พฤศจิกายน 2559 การฝึกอบรมหัวข้อ “การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”
29 กันยายน 2558 การอบรมหัวข้อ “โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว”
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 43 แห่ง และที่ปรึกษา
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียวข้อกำหนด เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุกสีเขียว ข้อกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559 
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน

Download /Form
- มาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559
เอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรมการประเมินห้องสมุดสีเขียว วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559
การจัดการพลังงานในห้องสมุด ( สีเขียว )
ห้องสมุดสีเขียว วิธีการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนดและแนวทางเชิงปฏิบัติ
- ฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้ออกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและระดับคะแนน
โครงการสํานักงานสีเขียว
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในห้องสมุด
แบบฟอร์มการรายงานผลห้องสมุดสีเขียว
เอกสารการบรรยายหัวข้อ โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Green Database
-
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
คลังความรู้สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

Carbon Footprint
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศไทย

KM / Document
Green e-Book
Green Book

เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด >>

Back to top