ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ งานบริการยืมคืน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ +66-2942-8616 โทรสาร +66-2940-5834
Kasetsart University Library
Information Contact :: InterLibrary Loan Service
Telephone ::+66-2942-8616 ext. 222,218 Fax ::+66-2940-5834
E-mail: lib_services@ku.ac.th
Visitor Number: 8645