contains
between and
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
เอกสารแนบ
วันประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
แนบข้อมูลโดยคลิกที่ภาพ
155 รายงานผลและขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อบริการโครงการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 49 รายการ ครั้งที่ 2

ตามที่ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดซื้อบริการโครงการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔๙ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามประกาศเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

          เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอผ่านคุณสมบัติในส่วนที่ ๑ เมื่อพิจารณาคุณสมบัติส่วนที่ ๒ ทางด้านเทคนิคตามรายละเอียดที่กำหนดแล้ว บริษัทไม่ได้ยื่นขอบเขตงานตามที่สำนักหอสมุดกำหนดในส่วนของรายละเอียดประเภทของการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ โดยทางบริษัทนั้นยื่นรายละเอียดประเภทของการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ จึงเห็นสมควรยกเลิก
ประกวดราคาฯ ในครั้งนี้

 

 

 

Cancel EbiddingJournal49titles.pdf 20/05/2020 30/09/2020
 
144 รายงานผลและขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อบริการโครงการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 49 รายการ

ตามที่ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดซื้อบริการโครงการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามประกาศเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

          เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านคุณสมบัติในส่วนที่ ๒ ไม่ได้ยื่นขอบเขตงานด้านเทคนิคตาม
รายละเอียดที่กำหนดแล้ว บริษัทไม่ได้ยื่นขอบเขตงานตามที่สำนักหอสมุดกำหนดในหน้าที่ ๑ รายการที่ ๑-๒, ๙ และในหน้าที่ ๒ รายการที่ ๒๓-๒๔ และในหน้าที่ ๓ รายการที่ ๓๘, ๔๐-๔๑, ๔๗-๔๘ จึงเห็นสมควรยกเลิก
ประกวดราคาฯ ในครั้งนี้

 

 

 

e-bidding.pdf 20/03/2020 30/09/2020
 
Page 
 of 1
Records 1 to 2 of 2
KULIB : OPL 2017