ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles)

Coming soon…

ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นที่สนใจของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เนื่องจากโลกกำลังมุ่งสู่ Net Zero Emission คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 จากข้อตกลงปารีสตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อปี ค.ศ. 2015 (อัฏฐารจ ชาวชน, 2565; United Nations, (n.d.))