แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Batteries)

แบตเตอรี่เป็นองค์ประกอบสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในยานยนต์ไฟฟ้า คือ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เนื่องจากมีความหนาแน่นพลังงานและประสิทธิภาพสูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ

ผศ. ดร. รติพร มั่นพรหม
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร. รติพร มั่นพรหม
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์