นาย บดินทร์ ผลพันพัว
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libbdp@ku.ac.th
ต่อ 615711

นางสาว กาญจนา อนุพันธุ์
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libkna@ku.ac.th
ต่อ 615714

นางสาว สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libsnc@ku.ac.th
ต่อ 615712

นางสาว สุพรรณี หงษ์ทอง
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libsnh@ku.ac.th
ต่อ 615709

นางสาว สุราภรณ์ คงผล
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libspk@ku.ac.th
ต่อ 615701

นางสาว ถิรนันท์ ดำรงค์สอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libtnd@ku.ac.th
ต่อ 615702

นาย เฉลิมเดช เทศเรียน
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libcdt@ku.ac.th
ต่อ 615710

นางสาว วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการพิเศษ
libwps@ku.ac.th
ต่อ 615713

นางสาว ดวงใจ เข็มแดง
นักเอกสารสนเทศ
ปฏิบัติการ
libdjk@ku.ac.th
ต่อ 615711

นางสาว สมใจ หกหนู
นักเอกสารสนเทศ
ปฏิบัติการ
libsjh@ku.ac.th
ต่อ 615711

นางสาว เบญจมาศ แสนหลวง
บรรณารักษ์
ปฏิบัติการ
libbas@ku.ac.th
ต่อ 615711

นางสาว จิรวดี วิรัตนโท
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
libjdw@ku.ac.th
ต่อ 615711

นางสาว เมทินี จำเริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
libmnc@ku.ac.th
ต่อ 615714

นางสาว สุพัตรา ผลาไชย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
libstp@ku.ac.th
ต่อ 615711