นางสาว จิรวดี วิรัตนโท
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libjdw@ku.ac.th
ต่อ 333

นางสาว ดวงใจ เข็มแดง
นักเอกสารสนเทศ

libdjk@ku.ac.th
ต่อ 333

นางสาว เมทินี จำเริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libmnc@ ku.ac.th
ต่อ 345

นางสาว สมใจ หกหนู
นักเอกสารสนเทศ

libsjh@ ku.ac.th
ต่อ 334

นางสาว สุพัตรา ผลาไชย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libstp@ ku.ac.th
ต่อ 333

นาย บดินทร์ ผลพันพัว
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libbdp@ ku.ac.th
ต่อ 334

นาย เฉลิมเดช เทศเรียน
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libcdt@ ku.ac.th
ต่อ 344

นางสาว สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libsnc@ ku.ac.th
ต่อ 337

นางสาว สุพรรณี หงษ์ทอง
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libsnh@ ku.ac.th
ต่อ 332

นางสาว สุราภรณ์ คงผล
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libspk@ ku.ac.th
ต่อ 336

นางสาว ถิรนันท์ ดำรงค์สอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libtnd@ ku.ac.th
ต่อ 331

นางสาว วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการพิเศษ
libwps@ ku.ac.th
ต่อ 331

นางสาว กาญจนา อนุพันธุ์
นักเอกสารสนเทศ
ปฎิบัติการ
libkna@ku.ac.th
ต่อ 344

นางสาว เบญจมาศ แสนหลวง
บรรณารักษ์
ปฎิบัติการ
libbas@ku.ac.th
ต่อ 333