นางสาว พฎา พุทธสมัย
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libpdb@ku.ac.th
ต่อ 615721

นางสาว ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
นักจดหมายเหตุ
ชำนาญการ
libpmk@ku.ac.th
ต่อ 615722

นางสาว สินิทธ์ สิทธิเสรีชน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
libsnsi@ku.ac.th
ต่อ 615720

นางสาว ภัททวิกรม์ นิ่มนวล
นักจดหมายเหตุ
ปฏิบัติการ
libpon@ku.ac.th
ต่อ 615723

นางสาว ธนิยา นันตสุคนธ์
นักจดหมายเหตุ
ปฏิบัติการ
libtin@ku.ac.th
ต่อ -