นางสาว หทัยรัตน์ ศรีสุภะ
1

libhrs@ku.ac.th
ต่อ 232

นาง นงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libnlth@ ku.ac.th
ต่อ 239

นาย ณัฐวุฒิ นันทปรีชา
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libntw@ ku.ac.th
ต่อ 233

นางสาว ไพลิน จิตเจริญสมุทร
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libplj@ku.ac.th
ต่อ 239

นาย สิงห์ทอง ครองพงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
libstk@ ku.ac.th
ต่อ 236

นาย ธนวิตร์ พัฒนะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
libtwpa@ ku.ac.th
ต่อ 238

นางสาว ภควดี ปุริโต
บรรณารักษ์
ปฎิบัติการ
libpap@ku.ac.th
ต่อ 237

นาย พงศธร ช้างโรจน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติการ
libptc@ku.ac.th
ต่อ 238

นาง สุภัทรา นวชินกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติการ
supattra.naw@ku.th
ต่อ 233