นาย ชาญณรงค์ เผือกพูลผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libcrp@ku.ac.th
ต่อ 615760

นางสาว ดลนภา แว่วศรี
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libdpw@ku.ac.th
ต่อ 615765

นาย ประจักษ์ สุขอร่าม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libpjs@ku.ac.th
ต่อ 615764

นางสาว รุ่งอรุณ ผาสุกสกุล
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
librap@ku.ac.th
ต่อ 615762

นางสาว ศศินพร นาคเกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libspn@ku.ac.th
ต่อ 615767

นางสาว พนารัตน์ สร้อยศรีเมือง
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libpas@ku.ac.th
ต่อ 615761

นาย อภิยศ เหรียญวิพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ
libayr@ku.ac.th
ต่อ 615766

นางสาว สโรชา ทองหล่อ
บรรณารักษ์
ปฏิบัติการ
libsct@ku.ac.th
ต่อ 615763