นาย อภิยศ เหรียญวิพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libayr@ ku.ac.th
ต่อ 322

นาย ชาญณรงค์ เผือกพูลผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libcrp@ ku.ac.th
ต่อ 328

นางสาว ดลนภา แว่วศรี
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libdpw@ ku.ac.th
ต่อ 330

นาย ประจักษ์ สุขอร่าม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libpjs@ ku.ac.th
ต่อ 323

นางสาว รุ่งอรุณ ผาสุกสกุล
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
librap@ ku.ac.th
ต่อ 329

นางสาว ศศินพร นาคเกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libspn@ ku.ac.th
ต่อ 327

นางสาว สโรชา ทองหล่อ
บรรณารักษ์
ปฎิบัติการ
libsct@ku.ac.th
ต่อ 324

นางสาว พนารัตน์ สร้อยศรีเมือง
นักเอกสารสนเทศ
ปฎิบัติการ
libpas@ku.ac.th
ต่อ 326