นางสาว นัยเนตร จิตรกระจ่าง
พนักงานซ่อมเอกสาร

libnnj@ku.ac.th
ต่อ 615773

นางสาว จุไรวรรณ ประสิทธิสุข
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libjwp@ku.ac.th
ต่อ 615777

นาง วันเพ็ญ ปรีตะนนท์
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libwpn@ ku.ac.th
ต่อ 615771

นางสาว บุษจรีย์ สมศรี
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libbrs@ku.ac.th
ต่อ 615772

นาง รัสรินทร์ นิศาธรรมพัฒน์
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
librrk@ku.ac.th
ต่อ 615777

นาง เพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libpsnt@ku.ac.th
ต่อ 615775

นางสาว พรนภา ตั้งนิติพงศ์
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libpnp@ku.ac.th
ต่อ 615776

นางสาว ปัณฑ์ชนิกา พลดงนอก
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libpkp@ku.ac.th
ต่อ 615777

นาย สมภพ หนูอ้น
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libspnu@ku.ac.th
ต่อ 615777

นางสาว ชุติมาส บุญหนุน
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libcmb@ku.ac.th
ต่อ 615776

นางสาว สุดารัตน์ รัตนราช
บรรณารักษ์
ชำนาญการพิเศษ
libsdr@ku.ac.th
ต่อ 615775

นาง ประชุมพร ไทยแท้
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาญงาน
libpct@ku.ac.th
ต่อ 615777

นางสาว รติกร พุทไธสง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาญงาน
librkp@ku.ac.th
ต่อ 615777

นางสาว นนติพา บุญศิริชัชวาล
บรรณารักษ์
ปฏิบัติการ
libnib@ku.ac.th
ต่อ -

นางสาว แก้วตา เชื้อจำรูญ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปฏิบัติงาน
libktc@ku.ac.th
ต่อ 615773

นางสาว รษา กรุณวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปฏิบัติงาน
libssnk@ku.ac.th
ต่อ 615777

นาง วิจิตรา ระโยธี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปฏิบัติงาน
libvtr@ku.ac.th
ต่อ 615777