นาย อารุณ นกยูงทอง
ช่างไฟฟ้าชำนาญงานพิเศษ

libarnt@ku.ac.th
ต่อ 615752

นางสาว อริสา เหรียญบุญยงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
libasr@ku.ac.th
ต่อ 615748

นางสาว กมลวรรณ เขียวรจนา
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
libkwk@ku.ac.th
ต่อ 615741

นาย นฤพนธ์ ดำแพร
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
libnhd@ku.ac.th
ต่อ 615743

นางสาว สุกัญญา อ่อนจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
libsno@ku.ac.th
ต่อ 615751

นางสาว วลฌา อาศัยผล
นักวิชาการช่างศิลป์
ชำนาญการ
librwa@ku.ac.th
ต่อ 615749

นาง สมใจ เพาพาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
libsjp@ku.ac.th
ต่อ 615745

นาง สุพัตรา ริ้วทองชุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
libspt@ku.ac.th
ต่อ 615744

นางสาว ธนาภรณ์ ฉิมแพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
libtpc@ ku.ac.th
ต่อ 615747

นางสาว กรรยา คงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
libkykk@ku.ac.th
ต่อ 615750

นางสาว น้ำฝน ยอดนิล
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
libnfy@ku.ac.th
ต่อ 615742

นาง พัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
libpta@ku.ac.th
ต่อ 615700

นาย ชำนิ ต่ายทรัพย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
libcnt@ku.ac.th
ต่อ 615700

นางสาว มัณฑิรา ชุ่มน้อย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
libmtr@ku.ac.th
ต่อ 615746