นาย อารุณ นกยูงทอง
ช่างไฟฟ้าชำนาญงานพิเศษ

libarnt@ ku.ac.th
ต่อ 407

นาย ชำนิ ต่ายทรัพย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libcnt@ ku.ac.th
ต่อ 409

นางสาว รวมสุข สุขมาก
1

fscirus@ku.ac.th
ต่อ

นางสาว กรรยา คงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

libkykk@ ku.ac.th
ต่อ 411

นางสาว มัณฑิรา ชุ่มน้อย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libmtr@ ku.ac.th
ต่อ 0

นางสาว น้ำฝน ยอดนิล
นักวิชาการพัสดุ

libnfy@ ku.ac.th
ต่อ 415

นาง พัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

libpta@ ku.ac.th
ต่อ 409

นาย ทวีชัย โนนก้อม
พนักงานขับรถยนต์

libthn@ku.ac.th
ต่อ 407

นางสาว อริสา เหรียญบุญยงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
libasr@ku.ac.th
ต่อ 410

นางสาว กมลวรรณ เขียวรจนา
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
libkwk@ ku.ac.th
ต่อ 407

นางสาว วลฌา อาศัยผล
นักวิชาการช่างศิลป์
ชำนาญการ
librwa@ ku.ac.th
ต่อ 414

นาง สมใจ เพาพาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
libsjp@ ku.ac.th
ต่อ 417

นาง สุพัตรา ริ้วทองชุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
libspt@ ku.ac.th
ต่อ 420

นางสาว ธนาภรณ์ ฉิมแพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
libtpc@ ku.ac.th
ต่อ 412

นาย นฤพนธ์ ดำแพร
นักวิชาการพัสดุ
ปฎิบัติการ
libnhd@ku.ac.th
ต่อ 411

นางสาว สุกัญญา อ่อนจันทร์
บุคลากร
ปฎิบัติการ
libsno@ ku.ac.th
ต่อ 413