นาย บุญสุข มาลัยทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

libbsm@ ku.ac.th
ต่อ 125,137

นาง ดรุณี จินดารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

libdnj@ ku.ac.th
ต่อ 314,343

นางสาว จารุวรรณ มีศีล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

libjwm@ ku.ac.th
ต่อ 210

นางสาว นฤตยา งามประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

libnan@ku.ac.th
ต่อ 124

นางสาว กัลยาณี ปานเจริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libknp@ku.ac.th
ต่อ 126

นางสาว กิตติยา คมขุนทด
พนักงานห้องสมุด ส 1

libkyk@ ku.ac.th
ต่อ 126

นาย นพดล ระโยธี
พนักงานห้องสมุด ส1

libndr@ ku.ac.th
ต่อ 127,314

น.ส. นิชานันท์ ฉ่ำไธสง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

libnnc@ ku.ac.th
ต่อ 125,137

น.ส. นุชนาต สิงห์ปัญญา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

libnns@ ku.ac.th
ต่อ 145

น.ส. นริศรา คงขำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libnrkk@ ku.ac.th
ต่อ 125,137

น.ส. พวงผกา กองแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

libpkk@ ku.ac.th
ต่อ 314

น.ส. ปรารถนา มาสุทธิธรรม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

libpnm@ ku.ac.th
ต่อ 126/314

นาย ประมณฑ์วิทย์ เปียงต๊ะ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

libpwp@ ku.ac.th
ต่อ 127

นางสาว อรพรรณ เสมพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

libohs@ ku.ac.th
ต่อ 124

นางสาว กนกวรรณ วันอาจ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

libkww@ku.ac.th
ต่อ 253

นาย ศักดิ์บัญชา สุวรรณรินทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libscs@ ku.ac.th
ต่อ 125

นาง สายสมร นิ่มปี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

libsmn@ ku.ac.th
ต่อ 126,314

นาย ธนกรณ์ เนื้อทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libtkn@ ku.ac.th
ต่อ 226

นาย อุดม กุญแจทอง
พนักงานห้องสมุด ส 1

libudk@ ku.ac.th
ต่อ 127,314

นางสาว ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libdpa@ ku.ac.th
ต่อ 228

นาง ขวัญชนก พุทธจันทร์
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libknpo@ku.ac.th
ต่อ 228

นางสาว กิตติยา ขุมทอง
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libkty@ ku.ac.th
ต่อ 223

นางสาว สมใจ ขุนเจริญ
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libsjk@ ku.ac.th
ต่อ 217

นางสาว ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libspch@ku.ac.th
ต่อ 215

นางสาว สารภี สีสุข
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libsps@ ku.ac.th
ต่อ 218

นางสาว ศสิญา แก้วนุ้ย
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libsys@ ku.ac.th
ต่อ 216

นางสาว วาทินี เขมากโรทัย
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libwnk@ ku.ac.th
ต่อ 221

นาย วินัย มะหะหมัด
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libwnm@ ku.ac.th
ต่อ 228

นาง ทัดชา ตุ้นสกุล
บรรณารักษ์
ชำนาญการพิเศษ
ffortct@ ku.ac.th
ต่อ -

นาง เพื่อนแก้ว ทองอำไพ
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการพิเศษ
libpkt@ ku.ac.th
ต่อ 222

นาง นันธยา สายบัวทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ชำนาญงาน
ffornyc@ ku.ac.th
ต่อ 222

น.ส. นภาพร คล้ายมณี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ชำนาญงาน
libnpk @ku.ac.th
ต่อ 226

นาง วิลาวัณย์ นกยูงทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ชำนาญงานพิเศษ
libwwk@ ku.ac.th
ต่อ 251

นาง ชนารัตน์ บุณยรัตพันธุ์
นักเอกสารสนเทศ
ปฎิบัติการ
libcry@ku.ac.th
ต่อ 217

นางสาว กัณฐิกา เดชแสง
บรรณารักษ์
ปฎิบัติการ
libkid@ku.ac.th
ต่อ 217

นางสาว ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด
นักเอกสารสนเทศ
ปฎิบัติการ
libpip@ku.ac.th
ต่อ 216