นางสาว ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libpip@ku.ac.th
ต่อ 615785

นาย วินัย มะหะหมัด
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libwnm@ ku.ac.th
ต่อ 615784

นางสาว ศสิญา แก้วนุ้ย
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libsys@ ku.ac.th
ต่อ 615705

นางสาว สารภี สีสุข
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libsps@ ku.ac.th
ต่อ 615781

นางสาว ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libspch@ku.ac.th
ต่อ 615782

นาง ขวัญชนก พุทธจันทร์
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libknpo@ku.ac.th
ต่อ 615785

นางสาว กิตติยา ขุมทอง
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libkty@ ku.ac.th
ต่อ 615780

นางสาว ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libdpa@ku.ac.th
ต่อ 615785

นางสาว สมใจ ขุนเจริญ
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libsjk@ ku.ac.th
ต่อ 615783

นาง ชนารัตน์ บุณยรัตพันธุ์
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libcry@ku.ac.th
ต่อ 615785

นาง ทัดชา ตุ้นสกุล
บรรณารักษ์
ชำนาญการพิเศษ
ffortct@ ku.ac.th
ต่อ -

นางสาว วาทินี เขมากโรทัย
บรรณารักษ์
ชำนาญการพิเศษ
libwnk@ ku.ac.th
ต่อ 615703

นางสาว นภาพร คล้ายมณี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ชำนาญงาน
libnpk @ku.ac.th
ต่อ 615791

นาง นันธยา สายบัวทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ชำนาญงาน
ffornyc@ ku.ac.th
ต่อ -

นาง วิลาวัณย์ นกยูงทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ชำนาญงานพิเศษ
libwwk@ ku.ac.th
ต่อ 615793

นางสาว อรพรรณ เสมพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
libohs@ ku.ac.th
ต่อ 615787

นางสาว นฤตยา งามประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
libnan@ku.ac.th
ต่อ 615787

นางสาว จารุวรรณ มีศีล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
libjwm@ku.ac.th
ต่อ 615790

นางสาว นริศรา คงขำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
libnrkk@ ku.ac.th
ต่อ 615796

นางสาว พวงผกา กองแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปฏิบัติงาน
libpkk@ ku.ac.th
ต่อ 615792

นาย ประมณฑ์วิทย์ เปียงต๊ะ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปฏิบัติงาน
libpwp@ ku.ac.th
ต่อ 615789

นางสาว กนกวรรณ วันอาจ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงาน
libkww@ku.ac.th
ต่อ 615794

นาย ศักดิ์บัญชา สุวรรณรินทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
libscs@ ku.ac.th
ต่อ 615789

นางสาว นิชานันท์ ฉ่ำไธสง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปฏิบัติงาน
libnnc@ ku.ac.th
ต่อ 615789

นาง สายสมร นิ่มปี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปฏิบัติงาน
libsmn@ ku.ac.th
ต่อ 615789

นางสาว กัลยาณี ปานเจริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
libknp@ku.ac.th
ต่อ 615792

นาย บุญสุข มาลัยทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปฏิบัติงาน
libbsm@ ku.ac.th
ต่อ 615788

นาย ธนกรณ์ เนื้อทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
libtkn@ ku.ac.th
ต่อ 615788

นาง ดรุณี จินดารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปฏิบัติงาน
libdnj@ku.ac.th
ต่อ 615789

นางสาว นุชนาต สิงห์ปัญญา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปฏิบัติงาน
libnns@ ku.ac.th
ต่อ 615789